Problematyka translacyjno-dydaktyczna w Misyjnym Seminarium Duchownym na przykładzie wybranych biblizmów

Robert Pacholski, Marek Laskowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2006.019

Abstrakt


Artykuł dotyczy badań nad frazeologią języka specjalistycznego, jakim posługują się misjonarze oblaci. Badania rozpoczyna usystematyzowanie dostępnej wiedzy na temat biblizmów i zaproponowanie szczegółowej typologii biblizmów, po czym omówiony jest proces translacji biblizmów. Frazeodydaktyka jest ogniwem łączącym teorię nauki o związkach wyrazowych z procesem dydaktycznym. Po przeanalizowaniu wyników testu diagnostycznego wśród studentów i ojców oblatów w świetle teorii translacji następuje przygotowanie konkretnych technik nauczania biblizmów, dostosowanych do specyficznych potrzeb użytkowników badanego języka specjalistycznego.

Słowa kluczowe


tłumaczenie; język specjalistyczny; frazeologia; biblizm; frazeodydaktyka; język misjonarzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąba, S., Dziamska, G., Liberek J. 2002, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Burger, H. 1998, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin.

Czekierda, K. 2004, Słownik terminów i zwrotów religijnych, Kraków.

Einecke, G. 1991, Unterrichtsideen Integrierter Grammatikunterricht. Textproduktion und Grammatik, Stuttgart.

Ettinger, S. 1998, Einige Überlegungen zur Phraseodidaktik, [w:] Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, red. W. Eismann, Bochum, s. 201–217.

Fisiak, J. 1996, Słownik idiomów angielskich, Warszawa.

Godyń, J. 1995, Mały słownik biblizmów języka polskiego, Kraków–Warszawa.

Hessky, R. 1992, Aspekte der Verwendung von Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, [w:] Fremdsprache lehren und lernen 21, s. 159–168.

Kłosińska, A., Sobol E., Stankiewicz A. 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.

Kühn, P. 1994, Pragmatische Phraseologie: Konsequenzen für die Phraseographie und Phraseodidaktik, [w:] Europhras 92. Tendenzen der Phraseologieforschung, red. B. Sandig, Bochum, s. 411–428.

Laskowski, M. 2003, Semantische und pragmatische Aspekte der deutschen und polnischen Phraseologie, Zielona Góra.

Laskowski, M. 2004, Toponyme im Bereich der phraseologischen Subsysteme des Deutschen und des Polnischen: ein Beitrag zu ihrer konfrontativen Untersuchung und didaktischen Potenz, Info Daf-Informationen Deutsch als Fremdsprache, nr 6, s. 566–616.

Müldner-Nieckowski, P. 2004, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.

Müldner-Nieckowski, P., Müldner-Nieckowski Ł. 2004, Nowy szkolny słownik frazeologiczny, Warszawa.

Podracki, J. 1998, Szkolny słownik nauki o języku, Warszawa.

Polański, K. 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Seidl, J., McMordie W. 1988, English Idioms, Oxford.

Słownik języka polskiego PWN 2004, CD wersja 1.0, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Wolfram-Romanowska, D., Kaszubski, P., Parker, M. 2002, Idiomy polsko-angielskie, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism