Próba uruchomienia studium generalnego dominikanów we Wrocławiu na początku XV wieku

Jakub Turek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2018.06

Abstrakt


Autor stara się wykazać, że w 1407 r. dominikanie we Wrocławiu podjęli próbę uruchomienia przy swoim konwencie studium generale. Miało zostać przeniesione z Krakowa, gdzie jego funkcjonowanie napotkało problemy kadrowe. Pomysł przeniesienia studium popierał zrazu prowincjał zakonu, a zwieńczeniem zabiegów miała być kapituła generalna we Wrocławiu. Wobec oporu braci z Krakowa plan nie został jednak zrealizowany.

 

The author argues that in 1407 the Dominicans of Wrocław made an attempt at forming the studium generale in their monastery. It was to be moved from Cracow, where its functioning was endangered by lack of faculty members. The idea was initially supported by the provincial of the order and the decision was to be made at the meeting of the general chapter in Wrocław. However, as the brethren of Cracow opposed the project, the plan was not realised.


Słowa kluczowe


dominikanie; prowincja; konwent; szkolnictwo; studium; lektor; regens

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartolacci F., Lambertini R., Tommaso da Fermo, da baccelliere a Bologna a generale dell’ordine, Memorie Dominicane. Nuova Serie 45, 2014.

Boockmann H., Johannes Falkenberg, der deutsche Orden und die polnische Politik, Göttingen 1975.

Bucichowski W., Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej (od erygowania prowincji do roku 1525), Przegląd Tomistyczny 6-7, 1997.

Bünger F., Ein Dominikaner Provinzialkapitel in Luckau (1400), Zeitschrift für Kirchengeschichte 34, 1913.

Ciesielska K., Wykazy mieszczan toruńskich zobowiązanych do udziału w wyprawach krzyżackich na Gotlandię w latach 1398-1408, Zapiski Historyczne 32, 1967, z. 4.

Dola K., Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój – skład osobowy – działalność, Lublin 1983.

Gałuszka T., Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 r., Studia Źródłoznawcze 51, 2013.

Gałuszka T., Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w połowie XIV wieku. Studium dokumentu prowincjała Ludolfa z 1517 roku, Roczniki Historyczne 80, 2014.

Gałuszka T., Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku?, Folia Historica Cracoviensia 20, 2014.

Gałuszka T., Szkolnictwo konwentualne i partykularne w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł, Roczniki Historyczne 78, 2012.

Gargan L., Lo studio teologico e la biblioteca dei domenicani a Padova nel tre e quattrocento, Padova 1971.

Kaczmarek K., Głos w dyskusji nad powstaniem Studium Generalnego dominikanów w Krakowie, Nasza Przeszłość 91, 1999.

Kaczmarek K., Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Wrocław 2008.

Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005.

Kadlec J., Řeholní generálni studia při karlovĕ universitĕ v dobĕ předhusitské, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis 7, 1966, fasc. 2.

Kaeppeli T., La raccolta di discorsi e di atti scolastici di Simone da Cascina O. P. († ca. 1420), Archivum Fratrum Praedicatorum 12, 1942.

Kałuża Z., Chronologie des premieres discussions ecclesiologiques a Cracovie (1404-1407), Rivista di storia della filosofia 52, 1997, nr 1.

Kielar P., Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w XIV wieku, Studia Philosophiae Christianae 5, 1969, z. 1.

Kielar P., Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. I, Warszawa 1975.

Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956.

Kras P., Dominican inquisitors in medieval Poland (14th – 15th c.), w: Praedicatores inquisitores, t. I: The Dominicans and the Mediaeval Inquisition, Roma 2004.

Kubicki R., Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV – początkach XVI w., Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2012, nr 2 (276).

Kubicki R., Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007.

Latkowski A., Magister Franciszek Oczko OP, Przegląd Tomistyczny 2, 1986.

Latkowski A., Magister Piotr Wichman OP, Przegląd Tomistyczny 2, 1986.

Loenertz R.-J., Une ancienne chronique des provinciaux dominicains de Pologne, Archivum Fratrum Praedicatorum 21, 1951.

Löhr G. M., Breslauer Dominikaner des 15. Jahrhunderts auf auswärtigen Hochschulen, Archivum Fratrum Praedicatorum 13, 1943.

Löhr G. M., Die Dominikaner an der Leipziger Universität, Vechta 1934.

Löhr G. M., Die Kölner Dominikanerschule vom 14 bis zum 16 Jahrhundert. Mit einer Übersicht über die Gesamtenwicklung, Freiburg 1946.

Meijer G. A., Het Jakopijnenklooster te Groningen, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 32, 1907.

Millet H., Les pères du Concile de Pise (1409): édition d’une nouvelle liste, Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes 93, 1981, nr 2.

Mortier R. P., Histoire des maîtres généraux de l’Ordre des frères prêcheurs, t. IV, Paris 1909.

Mulchahey M. M., „First the Bow is Bent in Study…”. Dominican Education before 1350, Toronto 1998.

Myszka Ł., Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, Kraków 2015.

Ożóg K., Kościół krakowski wobec wielkiej schizmy zachodniej i ruchu soborowego u schyłku XIV i w pierwszej połowie XV wieku, w: Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, Kraków 2002.

Roest B., A History of Franciscan Education (c. 1201-1517), Leiden 2000.

Seńko W., Trzy traktaty Jana Falkenberga na temat tyranobójstwa przedstawione na soborze w Konstancji w 1416 r., Przegląd Tomistyczny 10, 2004.

Senner W., Meister Eckhart’s life, training, career, and trial, w: A Companion to Meister Eckhart, Leiden 2013.

Stopka K., Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994.

Świerk A., Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów, Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 21, 1966.

Turek J., Podział polskiej prowincji dominikanów w czasach prowincjalatu Jana Biskupca w latach 1415-1417, Przegląd Historyczny 106, 2015, z. 2.

Turek J., Regens krakowski Jan z soboru pizańskiego w świetle dwóch traktatów Jana Falkenberga, Przegląd Tomistyczny 16, 2010.

Wattenbach W., Über das Handbuch eines Inquisitors in der Kirchenbibliothek St. Nicolai in Greifswald, Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1888, IV.

Zajchowska A., Franciszek Oczko i początki reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów, Średniowiecze Polskie i Powszechne 4, 2012.

Zawadzka K., Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810), w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. II, Warszawa 1975.

Zdanek M., Inkwizytorzy dominikańscy w diecezji krakowskiej w średniowieczu, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2010.

Zdanek M., Regensi dominikańskiego studium generalnego w Krakowie do 1596, Przegląd Tomistyczny 16, 2010.

Zdanek M., Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Kraków 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism