O początkach kościoła i parafii w Tuligłowach. Przyczynek do historii struktur Kościoła łacińskiego w diecezji przemyskiej

Marian Wolski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2017.09

Abstrakt


Początki i rozwój organizacji Kościoła katolickiego na Rusi są słabo rozpoznane, a wymagają studiów nad poszczególnymi parafiami. Artykuł dotyczy kościoła we wsi Tuligłowy, uważanego za jeden najstarszych w diecezji przemyskiej. Powstał on faktycznie w drugiej połowie XV w., prawie sto lat później niż dotąd sądzono. Następnie przejęli go, korzystając ze sfałszowanych dokumentów, bożogrobcy z Miechowa.

 

The beginnings and development of the organisation of the Catholic Church in Rus’ have not been satisfactorily researched and require detailed studies on individual parishes. The paper deals with the church in the village of Tuligłowy, regarded as one of the oldest churches in the diocese of Przemyśl. Actually, it was founded in the second half of the 15th century, almost a hundred years later than believed so far. Then the Order of the Holy Sepulchre from Miechów took it over, using fake documents.


Słowa kluczowe


Kościół na Rusi; parafie; bożogrobcy; Miechów; Tuligłowy; Rudołowice; Church in Rus’; parishes; Order of the Holy Sepulchre; Miechów; Tuligłowy; Rudołowice

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bodniak S., Drohojowski Stanisław, w: Polski słownik biograficzny, t. V (1939-1946).

Bukowski W., Miechów, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, Kraków 2009.

Cynarski S., Kiryk F., Jan z Targowisk, w: Polski słownik biograficzny, t. X (1962-1964).

Fastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, cz. 3, Kraków 2002.

Klebowicz G., Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVI wieku, Lublin 2013.

Kociubiński M., Księża diecezji przemyskiej do roku 1772, t. I, cz. 1-2, Jarosław-Przemyśl 1989 (maszynopis).

Kuś J., Jeszcze o manach jarosławskich. Szkic historyczno-archiwalny, w: Księga pamiątkowa [poświęcona doktorowi Zdzisławowi Koniecznemu z okazji 70. rocznicy urodzin], Przemyśl 2000.

Landau P., Ius patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekretalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Köln-Wien 1973.

Pawłowski F., Premislia sacra, Kraków 1869.

Pęckowski Z., Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków 1967.

Pękalski P., O początku, rozkrzewieniu i upadku zakonu XX. Kanoników Stróżów św. Grobu Pańskiego, Kraków 1867.

Proksa M., Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej, Przemyśl 2001.

Skierska I., Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003.

Skrzyniarz R., Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu, Lublin 2015.

Skrzyniarz R., Źródła archiwalne w Polsce do dziejów zakonu Bożogrobców, w: Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa, Miechów-Warszawa 1999.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa 1883.

Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999.

Szady B., Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. Podstawy i struktura, Lublin 2003.

Szymczakowa A., Szlachta sieradzka do końca XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.

Śliwa T., Diecezja przemyska w połowie XVI wieku, Przemyśl 2015.

Tobiasz M., Bożogrobcy w Miechowie (w 800-lecie sprowadzenia zakonu do Polski), Nasza Przeszłość 17, 1963.

Trajdos T. M., Miechowici na ziemi przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełły, Folia Historica Cracoviensia 4-5, 1997-1998.

Uruszczak W., Unio regnorum sub una corona non causat eorum unitatem. Unia Polski i Litwy w Krewie w 1385 r. Studium historyczno-prawne, Kraków 2017.

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992.

Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. K. Przyboś, Wrocław 1987.

Wędzki A., Tuligłowy, w: Słownik starożytności słowiańskich, t. VI, Wrocław 1977.

Wolski M., Dzieje Pruchnika i okolic do końca XVI wieku, w: Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, Kraków 2014.

Zawitkowska W., W służbie pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, Kraków 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism