Najstarszy dokument hebrajski na ziemiach polskich (1485) i jego tłumaczenia

Marcin Starzyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2017.07

Abstrakt


Prezentowany artykuł przybliża treść oraz kontekst wystawienia najstarszego zachowanego na ziemiach polskich dokumentu hebrajskojęzycznego, spisanego w gminie krakowskiej w 1485 r. W aneksie zamieszczona została jego edycja wraz z tłumaczeniem na język polski oraz jego przekłady na łacinę i niemiecki sporządzone w 1492 r.

 

The present article discusses the content and context of the earliest surviving Polish document written in the Hebrew language, drawn up in the Cracow community in 1485. The appendix brings its edition along with a translation into Polish and two historical translations into Latin and German, produced in 1492.


Słowa kluczowe


Jews; Jewish trade; Cracow; Hebrew document; Żydzi; handel żydowski; Kraków; dokument hebrajski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ameisenowa Z., Biblia hebrajska XIV-go wieku w Krakowie i jej dekoracja malarska, Kraków 1929.

Bałaban M., Przegląd literatury historii Żydów w Polsce, Kwartalnik Historyczny 17, 1903.

Bałaban M., Die Krakauer Judengemeinde-Ordnung von 1595 und ihre Nachträge, Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft 2, 1912.

Bałaban M., Felwel Hirsz Wetstein, Nowe Życie 1, 1924.

Bałaban M., Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. I, wyd. 2, Kraków 1931.

Cohn H. H., Juramentum Judaeorum, more Judaico (The Jewry Oath), w: Encyclopedia Judaica, wyd. 2, red. F. Skolnik, Detroit 2007.

Jurek T., Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, Studia Źródłoznawcze 40, 2002.

Levitats I., Oath more Judaico w: Encyclopedia Judaica, wyd. 2, red. F. Skolnik, Detroit i in. 2007.

Müller E., Żydzi w Krakowie w drugiej połowie XIV stulecia, Kraków 1906 (Biblioteka Krakowska 35).

Niemiec D., Siedziby żydowskie w średniowiecznym Krakowie, w: Cracovia Judaeorum 3D. Katalog wystawy, Kraków 2013.

Olszowy-Schlanger J., Fragmenty rękopisów hebrajskich w Bibliotece Jagiellońskiej i ich znaczenie, w: Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, Kraków 2014 (Prace Komisji Historii i Kultury Żydów PAU 6).

Olszowy-Schlanger J., Binding Accounts. A Leger of a Jewish Pawn Broker from 14th Century Southern France (MS Kraków, BJ Przyb/163/92), w: Books within Books. New Discoveries in Old Book Bindings, Leiden-Boston 2014.

Planer I., rec.: F. H. Wettstein, Kadmoniyot mi-pinkesa’ot Yeshanim: le-korot Yiśra’el be-Folin bi-khelal uvi-Kraka bi-ferat / Quellenschriften zur Geschichte der Juden in Polen, insbesondere in Kraków, Kwartalnik Historyczny 8, 1894.

Schipper I., Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza, Lwów 1911 (Monografie z Historii Żydów w Polsce 4).

Starzyński M., Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010 (Maiestas, Potestas, Communitas 3).

Starzyński M., Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Kraków 2015.

Starzyński M., Opis rękopisu nr 3361, w: Kalendarz domu altarystów kościoła Mariackiego w Krakowie, wyd. B. Wyrozumska [w druku].

Wettstein F.H., Devarim ‘atikim: mi-pinkese ha-kahal be-Kraka le-korot Yiśra’el va-hakhamav, rabanav u-manhigav be-Polanya bi-khelal uve-Kraka bi-ferat / Materialen zur Geschichte der Juden in Polen, insbesondere in Krakau, Kraka 1892.

Wettstein F.H., Mi-pinkase ha-kahal be-Kraka: le-korot Yiśra’el va-hakhamav, rabanav u-manhigav be-Polania bi-khelal uve-Kraka bi-ferat, Bresloia 1901.

Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995.

Wyrozumska B., Wyrozumski J., Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu, w: tychże, Cracovia mediaevalis, Kraków 2010.

Wyrozumski J., Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992 (Dzieje Krakowa, t. I).

Zaremska H., Iuramentum Iudeorum – żydowska przysięga w średniowiecznej Polsce, w: E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa-Pułtusk 1999.

Zaremska H., Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011.

Zaremska H., Juden in mittelalterlichen Polen und die Krakauer Judengemeinde, Osnabrück 2013 (Klio in Polen 17).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism