Technikum dla przodujących robotników w polskim systemie szkolnictwa zawodowego (1971–1982)

Eleonora Sapia-Drewniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.17

Abstrakt


W okresie PRL-u z inicjatywy PZPR powstało w 1971 r. technikum dla przodujących robotników. Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1971 r. dała robotnikom możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i uzyskania świadectwa dojrzałości po dwuletnim okresie edukacji. Takich szkół powstało ponad 30 w skali całego kraju. Do placówek tych kierowano wyróżniających się aktywną postawą społeczno-zawodową robotników, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Celem ich było przygotowanie dla gospodarki narodowej dobrych fachowców, ale również aktywnych działaczy partyjnych. Rozpoczęły one pracę dydaktyczną we wrześniu 1971 r. Stworzono w nich bardzo dobre warunki uczenia się dorosłym uczniom, zaangażowanym w działalność partyjną. W pełni wykorzystali oni szanse edukacji dla swojego indywidualnego rozwoju, jak również do awansu społecznego i dalszej edukacji zawodowej.


Słowa kluczowe


technikum dla przodujących robotników; edukacja dorosłych; nauczyciel dorosłych; działacze partyjni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieplak L. (1974), Szkolnictwo zawodowe dla pracujących bliżej potrzeb, „Oświata Dorosłych”, 4.

Gawlik S., Głowacki H. (1983), Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Opolszczyźnie, Opole.

Godlewski M. (1973), Rok ustawicznego kształcenia, „Oświata Dorosłych”, 9.

Klorek Z.(1973), Kształcenie dorosłych w technikach kolejowych, „Oświata Dorosłych”, 4.

Lewandowska E. (1973), O technikach dla przodujących robotników, „Oświata Dorosłych”, 7.

Magna porta scholarum Opoliensium. 50 lat Zespoły Szkół Mechanicznych w Opolu, (1997) opr. J. Duda, F. Dzionek, B. Cimała, Opole.

Pielak K., Duda J. (1977), Wybrane zagadnienia funkcjonowania Technikum Mechanicznego dla Przodujących Robotników w Opolu, „Kwartalnik Opolski”, 3.

Półturzycki J. (1972), Rozwój i problemy szkolnictwa dla dorosłych w Polsce Ludowej, Wrocław–Warszawa.

Pużyński A. (1974), Aktualne problemy techników dla przodujących robotników, „Oświata Dorosłych”, 1.

Siwiński Cz. (1981), Zmiany strukturalno-organizacyjne w szkolnictwie zawodowym PRL, Poznań.

Materiały archiwalne

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, akta Technikum dla Przodujących Robotników. „Monitor Polski” 1971, 59, poz. 393 i 394.

Netografia

www.kmosler.de/PL/Ojczyzna/Zycie.html, dostęp: 14.03.2017
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism