Podejście „governance” w polityce publicznej jako inspiracja dla uczenia się współdziałania dorosłych. Przykład gdańskiej polityki migracyjnej

Beata Cyboran

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.08

Abstrakt


Analiza dokumentów dotyczących polskiej polityki migracyjnej, jak i literatury przedmiotu, skłania do sformułowania tezy, że polityka migracyjna podlega odmiennym prawom rozwojowym niż inne polityki publiczne w Polsce. W związku z nikłym reprezentowaniem idei współrządzenia w polityce migracyjnej uznać można, że nie ewoluuje ona w kierunku nowoczesnych koncepcji prowadzenia polityk publicznych, ale tkwi w modelu regulacyjnym lub korporacyjnym. Jako jedna z najtrudniejszych polityk sektorowych, rodząca liczne konflikty i niepokoje społeczne, powinna w większym stopniu polegać na współrządzeniu i współdecydowaniu obywateli. Zastosowanie koncepcji governance w tworzeniu i implementacji polityki migracyjnej ma także duży potencjał edukacyjny. Jako przykład nowocześnie konstruowanej polityki migracyjnej na poziomie lokalnym przedstawiony został w artykule gdański model integracji imigrantów.


Słowa kluczowe


polityka publiczna; polityka migracyjna; governance

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banachowicz B. (2007), Public governance – nowe podejście do zarządzania rozwojem lokalnym, [w]: Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, „Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu”, 1161, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław, s. 613–622.

Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji (moduł III – Integracja cudzoziemców w Polsce), Projekt zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich (działanie 1.1 a), pt. Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, 2007.

Fedas A., Siciarek M., Olech P. (red.) (2016), Model integracji imigrantów, Wyd. Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdańsk.

Giza-Poleszczuk A. (2007), Dobre rządzenie i debata publiczna, „Zarządzanie Publiczne”, 1, s. 61–79.

Hausner J. (2007), Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne”, 1, s. 43–60.

Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, 1, s. 7–20.

Malewski M. (2013), „Dorosłość” – kłopotliwa kategoria andragogiki, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 3(63), s. 23–40.

Matusz-Protasiewicz P. (2014), Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce, Wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.

Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 roku, opracowany przez Zespół do Spraw Migracji, red. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej.

Przyborowska B. (2014), Fundamenty innowacyjnego społeczeństwa, „Rocznik Andragogiczny”, 21, s. 89–99.

Skrzypczak B. (2016), Pomiędzy społecznym a publicznym – nowa przestrzeń edukacji i refleksji, „Pedagogika Społeczna”, 3, s. 9–36.

Szumowski W. (2014), Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, „Nauki o Zarzadzaniu. Menagement Science”, 4, s. 86–98.

Wilkin J. (2010), Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa, „Zarządzanie Publiczne”, 1(11), s. 25–35.

Zybała A. (2012), Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/ chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Wyd. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa.

Zybała A. (2013), Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wyd. DIFIN, Warszawa.

Zybała A. (2015), Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 18, s. 28–43.

Netografia

Górniak J., Worek B., Antosz P., Drożdżak Z., Orkisz W. (2010), Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych. Projekt zrealizowany w ramach III konkursu dotacji Fundusze europejskie na poziomie NSS przez zespół Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ, Warszawa, http://www.portal.uj.edu.pl/ documents/4628317/5fd8f097–8ce8–4ad7-af64–6c386fa6a51e, dostęp w dniu 15.03.2017.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism