„Be like Dj Wika?” – a word about an unexpected turn of senescence

Małgorzata Malec Rawiński, Ilona Zakowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.012

Abstrakt


„Być jak DJ Wika?” – o niestereotypowym wizerunku późnej dorosłości

Wśród inspiracji, które przyczyniły się do powstania niniejszego artykułu było przekonanie, że starość „niejedno ma imię”, a precyzyjnie – że ma ona nie jeden, ale wiele wizerunków. Dostrzegana przez nas wieloznaczność, wielowymiarowość i wielokontekstowość starości stała się impulsem do podjęcia refleksji nad niestereotypowymi wizerunkami starości, wśród których za szczególnie interesujący poznawczo uznałyśmy wizerunek kreowany przez Wirginię Szmyt, znaną jako DJ Wika. Projekt „Być jak DJ Wika?”, którego zarys przedstawiony został w niniejszym artykule, jest efektem obserwacji wzrastającej popularności Wirginii Szmyt. To ona stała się impulsem do podjęcia przez nas refleksji nad „niestereotypowymi wizerunkami starości”. Celem wspomnianego projektu było dokonanie analizy wizerunku DJ Wiki w oparciu o trzy wzajemnie uzupełniające się perspektywy: medialną, senioralną, osobistą/indywidualną. Postawione przez nas pytania badawcze skłoniły nas do zaprojektowania i przeprowadzania procedury badań jakościowych, na podstawie jakościowej analizy treści wspartej zogniskowanymi badaniami fokusowymi i pisemnymi wypowiedziami seniorów biorących udział w projekcie. Jakościowa analiza zebranego materiału badawczego (medialne wypowiedzi Wirginii Szmyt opublikowane w postaci wywiadów w internecie, prasie, książce, dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (focus group interviews) przeprowadzonych wśród seniorów UTW w UWr oraz pisemne wypowiedzi uczestników projektu) doprowadziła do wielu interesujących wniosków, które zostały przedstawione w niniejszym artykule.


Słowa kluczowe


senior; starość; stereotyp; media; image

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bois J. P. (1994), Historia starości. Od Montaigna do pierwszych emerytur, Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków.

Bokszański Z. (2001), Stereotypy a kultura, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.

Chlewiński Z. (1992), Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna,[w:] Chlewiński Z., Kurcz I. (red.), Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Kolokwia psychologiczne, t. 1, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.

Czykwin E. (2000), Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Hill D. R. (2005), Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Laurum, Warszawa.

Jabłonka J., Łęczuk P. (2016), DJ Wika. Jest moc!, Burda Publishing, Warszawa.

Jakubowski W. (2011), Edukacja w świetle kultury popularnej, Impuls, Kraków.

Minois G. (1995), Historia starości. Od antyku do renesansu, Marabut, Warszawa.

Nikitorowicz J. (2001), Pogranicze Tożsamość Edukacja Międzykulturowa, Trans Humana, Białystok.

Pankowska D. (2005), Wychowanie a role płóciowe, GWP, Gdańsk.

Piotrowski J. (1986), Gerontologia i geriatria, [w:] Borsowa I., Pędlich W., Piotrowski

J., Rożniatowski T., Rudnicki S. (red.), Encyklopedia seniora, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa.

Szarota Z. (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Straś-Romanowska M. (2000), Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Zych A. A. (2010), Leksykon gerontologii, Impuls, Kraków.

Netography

„Młodzi duchem” – TVP3 Białystok (dostęp: 24.04.2016 Facebook)

A. Wawrzyńczak, DJ Wika – najstarsza didżejka w Polsce, dostępny na: http://kobieta.wp.pl/dj-wika-najstarsza-didzejka-w-polsce-5982683068158593a (dostęp: 26.06.2016).

P. Chilewicz., Nie mam czasu na starość – 73-letnia Dj Wika opowiada o swojej pasji, dostępny na: http://natemat.pl/26665,nie-mam-czasu-na-starosc-73-letnia-dj-wika-opowiada-o-swojej-pasji (dostęp: 26.06.2016).

I. Łaszyn, DJ Wika jest popularniejsza od Dody? Fenomen 74-letniej Wirginii Szmyt, dostępny na: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/752351,dj-wika-jest-popularniejsza-od-dody-fenomen-74letniej-wirginii-szmyt,id,t.html (dostęp: 26.06.2016).

P. Szukalski, Starzenie się ludności — wyzwanie XXI wieku, dostępny na: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt%20Szukalski.pdf?sequence=1 (dostęp: 29.05.2016).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism