Teoria Marka Savickasa jako inspiracja dla doradztwa zawodowego dorosłych na przykładzie metody gier diagnostyczno-symulacyjnych

Przemysław Ziółkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2015.022

Abstrakt


Proces doradztwa zawodowego, diagnozowania predyspozycji zawodowych lub wsparcia w konstruowaniu kariery zawodowej w przypadku uczniów dorosłych wymaga nierzadko wykorzystania metod i technik pracy innych niż ma to miejsce w przypadku uczniów młodszych. W niniejszym artykule autor prezentuje jak w ramach realizacji projektu Od diagnozy do działania wykorzystano teorię konstrukcji kariery i poradnictwa narracyjnego Marka Savickasa do wypracowania modelu innowacyjnego narzędzia diagnozującego kompetencje i predyspozycje zawodowe uczniów dorosłych – Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych. Stworzone na bazie teorii konstrukcji kariery zawodowej M. Savickasa gry diagnostyczno- symulacyjne są interaktywną i oryginalną metodą pracy, dzięki której każdy dorosły uczestnik zajęć może na kilka różnych sposobów uzyskać odpowiedzi na pytania: jaką karierę chcę stworzyć?, w jaki sposób chcę to osiągnąć?, co motywuje mnie do działania?


Słowa kluczowe


Mark Savickas; metoda gier diagnostyczno-symulacyjnych; kariera zawodowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dołęga-Herzog H., Rosalska M. (2014), Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych,KOWEZiU, Warszawa.

Kozubska A., Ziółkowski P. (2015), Przewodnik metodyczny dla osób pracujących z wykorzystaniem Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych. Przewodnik metodyczny,cz. 1, BZDZ, PSG, Bydgoszcz.

Łyszkowska E., Etapy życia zawodowego a podstawa planowania ścieżki kariery zawodowej,„Rocznik Andragogiczny” 2010, p. 209–220.

Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2005), Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, CKU, Toruń.

Minta J. (2012), Od aktora do autora, wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa.

Ziółkowski P. (2014), Wybrane problemy dydaktyczno-metodycznego funkcjonowania nauczyciela-wychowawcy, [in:] R. Koc, A. Kozubska, P. Ziółkowski, Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu, WSG, Bydgoszcz, p. 255–402.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism