Osobowość seniora – dylemat ciągłości w świecie ponowoczesnym

Ewa Sokołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.018

Abstrakt


Tematem artykułu jest osobowość seniora w świecie ponowoczesnym. Autorka ukazała koncepcje ciągłości i nieciągłości osobowości osób starszych w dobie przemian czasów współczesnych. Ponowoczesność i zmiany dokonujące się w społeczeństwie to coraz częściej badane zjawiska. Transformacje społeczne, na które składają się zarówno zmiany kulturowe, jak i technologiczne czy społeczne dotykają osoby starsze, które na nowo muszą odnaleźć się w rzeczywistości, tak różnej od dotąd im znanej. Poszanowanie mądrości osób starszych i hołd dla historii nie są tak oczywistymi wartościami jak kilka lat temu. Koncepcje opisujące ciągłość osobowości człowieka starszego traktują o tym, iż człowiek posiada te same cechy przez całe życie (ciągłość) bądź jego osobowość zmienia się przez liczne kryzysy czy czynniki zewnętrze oddziaływujące na osobowość (nieciągłość). To, w jaki sposób osoba starsza dostosuje się do realiów ponowoczesności, wpływa na jego pozytywne lub negatywne starzenie się.

Słowa kluczowe


osobowość; senior; społeczeństwo; ponowoczesność; codzienność seniorów; koncepcja ciągłości; koncepcja nieciągłości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dzięgielewska M. (2007), Doświadczanie codzienności przez seniorów, [w:] E. Dubas (red.), Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hill R. D. (2005), Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Wydawnictwo Laurum, Warszawa.

Niezabitowski M. (2007), Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego, Katowice.

Płachciak A. (2008), Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 11, nr 1, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

Potent-Ambroziewicz M. (2013), Starość w języku młodzieży współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Synak B. (2002), Problematyka badawcza i charakterystyka badań, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Trafiałek E. (2001), Rola ludzi starszych w kontynuacji kulturowej, [w:] A. A. Zych (red.), Demograficzne i indywidualne starzenie się, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

Zając L. (2002), Psychologiczna sytuacja człowieka starszego oraz jej determinanty, [w:] K. Obuchowski (red.), Starość i osobowość, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Gumiński M., http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1892 (dostęp: 12.01.2015).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism