Maria Borowiecka – niedokończony biogram

Tadeusz Aleksander

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.017

Abstrakt


W artykule zaprezentowano biogram urodzonej w 1875 roku Mari Borowieckiej – działaczki społeczno-oświatowej lat międzywojennych, szczególnie aktywnej na polu kształcenia dorosłych. W tekście nawiązano do jej pochodzenia społecznego. Zaprezentowano wykształcenia, które uzyskała w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i pedagogicznych. Wymieniono wybitne osoby, które ją nauczały. Opisano podejmowane przez nią wysiłki na polu samokształcenia. Zaprezentowano M. Borowiecką w roli nauczycielki kolejnych pokoleń, która nauczała również na kursach i w szkołach dla dorosłych, autorkę podręczników i innych materiałów dydaktycznych, koordynatorkę pracy dydaktycznej nauczycieli dorosłych, odnoszącą sukcesy na polu budowania teorii edukacji dorosłych. Wiele miejsca poświęcono przybliżeniu/przypomnieniu jej najważniejszej publikacji pt. „Kształcenie dorosłych. Próba dydaktyki”. Tekst kończy apel o dalsze uzupełnianie biogramu M. Borowskiej, w którym nadal jest wiele luk, o czym jednoznacznie świadczy fakt, że poszukiwania (przez autora tego tekstu) informacji o ostatnich latach jej życia, a także dacie śmierci, nie dały do tej pory żadnego efektu.

Uzupełnienie                                                                                   

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele „Rocznika Andragogicznego”

Uzupełniając niniejsze opracowanie uprzejmie informuję, że Bohaterka tej publikacji (ur. 14 stycznia 1875 r. w Warszawie), autorka programów szkolnych z matematyki i doskonały metodyk nauczania tego przedmiotu w szkołach dla dorosłych, zmarła w dniu 24 stycznia 1949 r. w Łodzi. Pochowana została w Warszawie na Starych Powązkach w grobie rodziny Borowieckich (kwatera 47, rząd 4, grób 26).

Kraków, 13 kwietnia 2015  r.                                             Tadeusz ALEKSANDER


Słowa kluczowe


Maria Borowiecka; biografia; Uniwersytet Warszawski; kształcenie dorosłych; dydaktyka kształcenia dorosłych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowska J. (1930), Oświata pozaszkolna Samorządu m. st. Warszawy, Instytut Oświaty Dorosłych, Warszawa.

Borowiecka M. (1946), Kształcenie dorosłych. Próba dydaktyki. Ludowy Instytut Oświaty i Kultury, Warszawa.

Radlińska H. (1964), Z dziejów pracy społecznej o oświatowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Zagórowski Z. (red.) (1924), Spis nauczycieli szkól wyższych, średnich, zawodowych (…). Książnica Polska, Lwów–Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism