Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością

Elżbieta Dubas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.007

Abstrakt


W tekście autorka podejmuje refleksje nad stanem wiedzy naukowej i społecznej świadomości na temat procesu starzenia się i starości. Szczególnie zwraca uwagę na te zagadnienia, które ukazywane są w sposób niepełny i które powinny być przedmiotem dalszych badań i analiz naukowych. Zalicza do nich fragmentaryczną wiedzę o cielesności, psychiczności i duchowości człowieka starszego, trudne tematy egzystencjalne, m.in. doświadczenie śmierci i osamotnienia, zagadnienia wymagające „weryfikacji”, np. kult młodości i zewnętrzności, potrzeby osób starszych, opieka i pomoc w starości, rola rodziny, odniesienie do rozwoju i aktywności, zmiany i pośpiechu, przewidywalność i przygotowanie do starości, a także tzw. gerontologiczne tabu: zaprzeczanie starości i duchowości, odsuwanie kwestii przemijania i transcendencji, towarzyszenie w drodze człowiekowi starszemu. Ukazuje potrzebę traktowania starości jako wartości.


Słowa kluczowe


starość; refleksje; niedostatek wiedzy o starości; wartość starości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksander T. (2002), Andragogika, Ostrowiec Świętokrzyski.

Borsowa I. (red.), (1986), Encyklopedia seniora, Warszawa.

Brzezińska A. I. (red.) (2005), Psychologiczne portrety człowieka, Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Dubas E. (1990), Potrzeby edukacji dorosłych – pojęcie i kategoryzacja, „Oświata Dorosłych”, nr 6, s. 208–213.

Dubas E. (2000), Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Dubas E., (2002), Drogi rozwojowe starości, „Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi”, nr 7/27, s. 15–22.

Dubas E. (2004), Starość w perspektywie rozwoju, duchowości i edukacji. Geragogiczny przyczynek do refleksji nad starością i starzeniem się człowieka [w:] E. A. Wesołowska (red.), Człowiek i edukacja, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 131–157.

Dubas E. (2008), Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice [w:] Kuchcińska M. (red.) Edukacja do i w starości, Wydawnictwo Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz, s. 43–65.

Dubas E. (2012), Sztuka starzenia się – uczenie się starości. Kontekst andragogiczny, „Biblioteka Gerontologii Społecznej”, nr 1, s. 11–29.

Halicki J. (2004), Społeczne teorie starzenia się [w:] Halicka M., Halicki J. (red.), Zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Halicki J. (2010), Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu W Białymstoku, Białystok.

Hill R.D. (2009), Pozytywne starzenie się, Laurum, Warszawa.

Kamiński A. (1978), Wychowanie do starości jako czynnik adaptacji ludzi starszych do nowoczesnego środowiska [w:] Kamiński A., Studia i szkice pedagogiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

McCrae R.R., Costa P.T. Jr. (2005), Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Mead M. (2000), Kultura i tożsamość Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa.

Mosakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań.

Nowocień J., Zuchora K. (red.) (2012), Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku, Warszawa.

Pietrasiński Z. (1988), Rozwój myślenia i osobowości dorosłych, „Oświata Dorosłych”, nr 7, s.385–391.

Piotrowski J. (1973), Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Piotrowski J. (red.), (1975), Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Warszawa 2–3.12.1974, Warszawa-Wrocław.

Staręga–Piasek J. (2006), O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości [w:] Halicka M., Halicki.

J. (red.), Zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Synak B. (red.), (2002), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Szatur–Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Zych A. A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie

„Żak”, Warszawa.

Zych A. A. (2007), Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism