Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków. Niektóre uwarunkowania zmiany

Hanna Solarczyk-Szwec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.001

Abstrakt


Artykuł dotyczy uwarunkowań przejścia od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków w cyklu życia. Prezentowany tekst ma charakter analizy źródeł zastanych: publikacji z obszaru nauk społecznych, raportów z badań, strategii dotyczących różnych sfer życia w Polsce. Zwrócono w nich szczególną uwagę na bariery rozwoju cywilizacyjnego Polski, kapitał dzieci, sytuację i postawy współczesnej młodzieży, potencjał dorosłych do zmiany, zależność między poziomem alfabetyzacji w dzieciństwie a jakością życia w dorosłości. Podstawą zmian w kierunku pomnażania kapitału rozwojowego zbudowanego na autonomii jednostek jest społecznie uzgodniona i konsekwentnie realizowana przez kilkadziesiąt lat narodowa strategia rozwoju edukacji, której w Polsce od przełomu 1989 r. nie posiadamy.


Słowa kluczowe


kapitał adaptacyjny; kapitał rozwojowy; uczenie się przez całe życie; reforma oświatowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alheit P., „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy cichej rewolucji, w: Teraźniejszość- Człowiek – Edukacja, 2002, nr 2.

Brzezińska A. I., Czub T., Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji, w: Nauka, nr 1, 2013.

Brzezińska A. I., Czub T., Nowotnik A., Rękosiewicz M., Wspomaganie polskiej młodzieży z raportu „Młodzi 2011”, w: Kultura i Edukacja, nr 3, 2012.

Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M., Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, w: Nauka, nr 4, 2011.

Cieśla J., Presja i depresja, w: Polityka, nr 38, 2012.

Jurgiel-Aleksander A., Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Gdańsk 2012.

Karpiński A., Rynek pracy. Ewolucja popytu na kwalifikacje, Warszawa 2006.

Kleiber M. i in., Raport „Polska 2050”, Warszawa 2011.

Kurantowicz E., Nizińska A., Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego, Wrocław 2012.

Kwieciński Z., Edukacja wobec opóźnienia kulturowego, w: Nauka, nr 1, 2013.

Kwieciński Z., Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń-Olsztyn 2002.

Sowa A., Wystarczy być, w: Polityka, nr 29, 2012.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

Wiśniewski Z., Niedostosowanie kwalifikacyjne a polityka rynku pracy, w: Jeran A., Sobczak-Michałowska M. (red.), Kształcenie dla pracy? – perspektywa regionalna, Bydgoszcz 2012.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism