Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Rocznik Andragogiczny?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

I. Redakcja "Rocznika Andragogicznego" stosuje się do zasad etyki publikacji zgodnych z:  COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, www.publicationethics.org

 

ZASADY ETYKI PUBLIKACJI

w czasopiśmie ROCZNIK ANDRAGOGICZNY

 

Redakcja "Rocznika Andragogicznego" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie.

I.                   Do obowiązków Redakcji należą:

1.      Decyzje o publikacji

Przy podejmowaniu decyzji o publikacji Redakcja ma obowiązek uwzględniać aktualnie obowiązujące regulacje prawne, w tym przepisy dotyczące prawa autorskiego.

2.      Zakaz dyskryminacji

W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3.      Poufność/ujawnienie i konflikt interesów

Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać informacji dotyczących złożonego do publikacji artykułu (w tym również treści recenzji) osobom trzecim (tzn. osobom, które nie są zaangażowane w proces publikacji). Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Członkowie Redakcji nie mogą w swoich publikacjach/wystąpieniach powoływać się, cytować lub w jakikolwiek inny sposób odnosić do treści artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane bez zgody ich autorów/ek.

 

II. Do obowiązków recenzentów/ek należą:

1.      Decyzje redakcyjne

Recenzent/ka wspiera Redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułu.

2.      Terminy

Recenzent/ka ma obowiązek zadeklarować, czy wykona pracę w wyznaczonym terminie. Jeżeli uzna, że sporządzenie recenzji w tym terminie nie jest możliwe, powinien/nna poinformować o tym Redakcję.

3.      Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Uwagi konstruowane przez recenzentów powinny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.

4.      Poufność/ujawnienie i konflikt interesów

Wszystkie recenzowane prace są poufne. Nie można ich pokazywać ani rozmawiać na ich temat z innymi osobami, niż członkowie Redakcji. Wszelkie wątpliwości, uwagi krytyczne i polemiczne należy sformułować w recenzji. Treść recenzji należy również traktować jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie mogą być wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.

5.      Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów/ek recenzentom/kom.

6.      Potwierdzenie źródeł

Recenzent/ka powinien/na poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.

 

III. Do obowiązków autorów/ek należą:

1.      Właściwe oznaczenie autorstwa pracy/ujawnienie źródeł finansowania/ konflikt interesów

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Pozostałe osoby zaangażowane w pracę nad artykułem powinny być wymienione w przypisie jako osoby współpracujące, np. wykonawcy badań terenowych.

Do obowiązków autorów/ek należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (afiliacja i/lub stosowny odnośnik) oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Redakcja uznaje, że ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora/ki jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego/jej nazwisko figuruje w nagłówku artykułu.

Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.

2.      Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autorzy i autorki mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy złożonej do publikacji.

3.      Publikacje wielokrotne, konkurencyjne

Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

 4.      Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor/ka odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Redakcję. Również Redakcja dowiedziawszy się o istotnych błędach od osób trzecich, podejmuje niezbędne kroki w celu stosownej korekty.

5.      Oryginalność i plagiat/potwierdzenie źródeł

Autorzy/ki przekazują do redakcji wyłącznie oryginalne prace. Obowiązani są przy tym ujawniać źródła, które miały wpływ na powstanie artykułu złożonego do publikacji, poprzez zastosowanie przypisów i cytatów. Autorzy/ki powinni upewnić się, że nazwiska autorów/ek cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób oznaczone. Autorzy/ki nie mogą powoływać się na informacje uzyskane prywatnie, bez wyraźnej zgody pochodzącej z danych źródeł. Nie mogą też wykorzystywać bez zgody odpowiednich organów informacji poufnych.

Redakcja ma obowiązek dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

* Opracowano na podstawie: COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, www.publicationethics.org. dostęp: 2014-12-29

II. Zasady składania tekstów

1. Teksty należy nadsyłać korzystając z konta użytkownika na Akademickiej Platformie Czasopism Wydawnictwa Naukowego UMK, w wyjątkowych przypadkach na adres redakcji: ra@umk.pl.

2. Prosimy Autorów o stosowanie załączonych poniżej zasad edytorskich.

Wskazówki dla Autorów (DOC)

3. Autor składa na etapie przesyłania tekstu na Akademicką Platformę Czasopism:

- oświadczenie dotyczące źródeł finansowania,

- zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,

-  zgodę, aby tekst jego autorstwa opublikowany w Roczniku Andragogicznym (wraz z danymi osobowymi) został w całości  i nieodpłatnie udostępniony na stronie czasopisma: www.ata.edu.pl, w naukowej bibliotece cyfrowej, na Platformie Internetowej ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w bazie czasopism naukowych Index Copernicus Journal Master List.

- zgodę, aby jego dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa i adres pocztowy miejsca pracy, adres mailowy oraz streszczenie artykułu w j. angielskim zostały udostępnione, a następnie opublikowane w internetowej bazie czasopism Polskiej, Słowackiej i Węgierskiej Akademii Nauk oraz Akademii Nauk Republiki Czeskiej: THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH), Index Copernicus oraz Pol-index.


 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
  6. Autor wyraża zgodę, aby tekst jego autorstwa opublikowany w Roczniku Andragogicznym (wraz z danymi osobowymi) został w całości  i nieodpłatnie udostępniony na stronie czasopisma: www.ata.edu.pl, w naukowej bibliotece cyfrowej, na Platformie Internetowej ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w bazie czasopism naukowych Index Copernicus Journal Master List.
  7. Autor wyraża zgodę, aby jego dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa i adres pocztowy miejsca pracy, adres mailowy oraz streszczenie artykułu w j. angielskim zostały udostępnione, a następnie opublikowane w internetowej bazie czasopism Polskiej, Słowackiej i Węgierskiej Akademii Nauk oraz Akademii Nauk Republiki Czeskiej: THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH) oraz Pol-index.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism