Education for Health as Bodily and Spiritual Well-Being

Anna Gaweł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.020

Abstrakt


Edukacja do zdrowia jako cielesnoduchowego dobrostanu

Poszukiwanie koncepcji edukacji zdrowotnej, która mieściłaby się w ramach kategorii pedagogicznej, jaką jest edukacja integralna, jest powiązane ze współczesną filozofią zdrowia, której założenia pozwalają na utożsamianie zdrowia z biopsychospołecznym dobrostanem (well-being). W kontekście obserwowanej dziś kulturowej oferty wartościowania ciała ta edukacja napotyka szereg trudności i w wielu obszarach jest mało efektywna. Jedną z propozycji ukierunkowania działań podejmowanych w ramach edukacji zdrowotnej jest oparcie ich teleologicznych podstaw na integralnej wizji człowieka, w której stanowi on ontyczną całość biosu i psyche, organicznego ciała i życia duchowego, organizowanych przez zasadę osobowego „ja”. Realizacja tak ustanowionych celów wymaga odwoływania się do wartości, stąd w integralnym podejściu do edukacji zdrowotnej niezwykle ważnym dziś zadaniem jest kształtowanie świadomości aksjologicznej w odniesieniu do wartości ludzkiego ciała.


Słowa kluczowe


zdrowie; ciało; dobrostan; edukacja zdrowotna; edukacja aksjologiczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antonovsky, Aaron. Unravelling the Mistery of Health. How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1987.

Bertalanffy, Ludvig. General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziler, 2015.

Błajet, Piotr. Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji [Body as a pedagogical category. In search of the integral model of education]. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

Daniluk, Marek. „Duchowość chrześcijańska” [Christian spirituality]. W: Encyklopedia Katolicka, t. IV, 317-318. Lublin, TN KUL, 1983.

Dąbrowski, Kazimierz. „Co to jest zdrowie psychiczne” [What is mental health?]. W: Zdrowie psychiczne, red. Kazimierz Dąbrowski, 7-35. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.

Frankl, Victor Emil. Homo patiens. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1984.

Heszen, Irena, Helena Sęk. Psychologia zdrowia [Psychology of health]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Heszen-Niejodek, Irena. „Wymiar duchowy człowieka a zdrowie” [Man’s spiritual dimension and health]. W: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, red. Zygfryd Juczyński, Nina Ogińska-Bulik, 33-47. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003.

John Paul II. Man and Woman He Created Them. A Theology of the Body. Slough: Pauline Books and Media, 2011.

Kowalczyk, Stanisław. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej [Human body in philosophical reflection]. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.

Krąpiec, Mieczysław Albert. „Człowiek bytem osobowym” [Man as personal being]. W: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. Franciszek Adamski, 81-92. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

Lalonde, Marco. A New Perspective on the Health of Canadians. Ottawa: Government of Canada, 1974.

Olbrycht, Katarzyna. „Odpowiedzialność pedagoga” [The Pedagogue’s Responsibility]. W: Edukacja aksjologiczna, t. 2, red. Katarzyna Olbrycht, 11-18. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995.

Olbrycht, Katarzyna. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby [Truth, goodness and beauty in the education of man as a person]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

Ostrowska, Krystyna. „Zdrowie młodzieży w aspekcie psychicznym” [Teenagers’ health in its mental aspect]. W: Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, red. Andrzej Jopkiewicz, Jan Schejbal, 131-142. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1998.

Pawłucki, Andrzej. Nauki o kulturze fizycznej [On physical culture]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015.

Turner, Bryan S. Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology. London: Routledge, 1992.

World Health Organization. “Preamble to the Constitution of the World Health Organisation”. Official Records of the World Health Organisation 2 (1946): 100.

World Health Organization. Targets for health for all 2000. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 1985.

Wilber, Ken. Integral Psychology: Conscioussness, Spirit, Psychology, Therapy. Boston: Shambala Publications Inc, 2000.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism