Patriotyzm. O różnorodności jego ujęć teoretycznych i praktycznej obecności w pracy wychowawczej zmartwychwstańców przed rokiem 1939

Janina Kostkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.028

Abstrakt


Rozważania zawarte w artykule dotyczą pojęcia patriotyzmu – nie tylko szeroko rozumianego, lecz także nieizolowanego z wachlarza kontekstów, w jakich może występować i które mogą warunkować jego rozumienie (treści nań się składające). Rozważania moje winny prowadzić do weryfikacji tezy mówiącej, że: specyfika historii narodu, jego geograficzne i wyznaczane charakterem kultury miejsce w świecie warunkują treści zawierane w pojęciu „miłości do ojczyzny”. Treści te są zatem odmienne u różnych narodów, odmiennie odczuwane, przeżywane i wyrażane. Ukazanie szeroko warunkowanego rozumienia patriotyzmu przez Polaków połączone jest z manifestowaniem się tych faktów w praktyce życia i w biografiach ludzkich – tu postaci wybitnych w dziejach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (CR): B. Jańskiego, P. Semenenki, H. Kajsiewicza, W. Barzyńskiego, W. Zapały.


Słowa kluczowe


patriotyzm; miłość ojczyzny; wychowanie patriotyczne; B. Jański; P. Semenenko; H. Kajsiewicz; W. Barzyński; W. Zapała

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błąd antropologiczny, red. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień. Lublin: PTTA, 2003.

Bocheński, Józef Maria. „O patriotyzmie”. W: Oblicza patriotyzmu, red. Jerzy Sadowski, 61–78. Kraków: Ignatianum – Wydawnictwo WAM, 2009.

Boużyk, Maria Małgorzata. „Patriotyzm w ujęciu Jacka Woronieckiego: podpowiedzi dla współczesnej pedagogiki”. Forum Pedagogiczne 2 (2017): 197–208.

Depo, Małgorzata. „Patriotyzm jako wartość w świadomości młodzieży zaangażowanej politycznie”. W: Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska, red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Ryszard Tłuczek, 103–119. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Horowski, Jarosław. „Pedagogika neotomistyczna w Polsce XX wieku. Od koncepcji wychowania do teorii wychowania”. Polska Myśl Pedagogiczna 3 (2017): 45–61.

Iwicki, John. Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Tłum. Jerzy Zagórski. T. 1: 1836–1886. Katowice, 1990. T. 2: 1887–1932. Kraków–Kielce: „Jedność”, 2007.

Kalinka, Walerian. Rozmyślania nad konstytucjami, oprac. Andrzej Duda. Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców „Alleluja”, 1996.

Kostkiewicz, Janina. „Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo-wychowawcze zmartwychwstańców”. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz, 335–368. Kraków: „Impuls”, 2012.

Kostkiewicz, Janina. „Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej”. Polska Myśl Pedagogiczna 3 (2017): 31–44.

Kostkiewicz, Janina. „Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego i jego system wychowawczy”. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz, 309–334. Kraków: „Impuls”, 2012.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: „Impuls”, 2013.

Ledóchowska, Urszula. „List do Ellen Key”. Oprac. Janina Kostkiewicz. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (2015): 279–283.

Mariański, Janusz. „Patriotyzm i religia jako wartości podstawowe w świadomości polskich maturzystów”. Studia Płockie 24 (1997): 175–192.

Micewski, Bolesław. Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807–1840. Warszawa: ODiSS, 1983.

Nawroczyński, Bogdan. Polska myśl pedagogiczna – jej główne linie rozwojowe, stan współczesny i cechy charakterystyczne. Warszawa–Lwów: Książnica Atlas, 1938.

Niesiołowski, Andrzej. „Czy totalizm jest koniecznością historyczną?”. Przegląd Powszechny 2015 (1937): 82–95.

Niesiołowski, Andrzej. Zarys pedagogiki ogólnej. Rękopisy z oflagu, oprac. Janina Kostkiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2017.

Olbrycht, Katarzyna. Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej. Ząbki: Apostolicum, 2002.

Olszewski, Wojciech. Patriotyzm i tolerancja. Nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec procesów etnicznych na Kresach. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.

Opiela, Maria. „Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji”. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (2015): 143–160.

Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. Jerzy Nikitorowicz. Kraków: „Impuls”, 2013.

Rogowski, Roman E. „Myśli o patriotyzmie”. Wychowawca 6 (2000): 22–26.

Ryk, Andrzej. „Wątki realizmu klasycznego w Pedagogii polskiej Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie Rozważań o wychowaniu o. Mieczysława Alberta Krąpca”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2016): 189–197.

Smolikowski, Paweł. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. T. 1. Kraków: Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, 1925.

Smolikowski, Paweł. O wychowaniu. Kraków: Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, 2010.

Stróżewski, Władysław. „O pojęciu patriotyzmu”. W: Oblicza patriotyzmu, red. Jerzy Sadowski, 95–105. Kraków: Ignatianum – Wydawnictwo WAM, 2009.

Walicki, Andrzej. Trzy patriotyzmy: trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne. Warszawa: Res Publica, 1991.

Wartości, rodzina, szkoła, patriotyzm na co dzień i od święta, red. Wojciech Baliński. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010.

Woroniecki, Jacek. Katolicka etyka wychowawcza, t. I–II. Lublin: RW KUL, 1986.

Żulińska, Barbara. Ku Zmartwychwstaniu. Zagadnienia pedagogiczne. Trenton USA: Eagle Printing Company, 1950.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism