Patriotism. About the Diversity of its Theoretical Approaches and Practical Presence in Resurrectionists’ Educational Work before 1939

Janina Kostkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.028

Abstract


The considerations in the article concern the concept of patriotism – not only widely understood, but also not isolated from the range of contexts in which it may occur and which may condition its understanding (the contents that compose it). My reflections should lead to the verification of the thesis claiming that: the specificity of the history of the nation, its geographical and determined by the nature of culture place in the world condition the content contained in the concept of “love for the homeland”. These contents are therefore different in distinct nations, disparately felt, lived and expressed. The presentation of the broadly conditioned understanding of patriotism by Poles is connected with the manifestation of these facts in the practice of life and human biographies – here in the biographies of outstanding figures in the history of the Resurrectionist Congregation (CR): B. Janski, P. Semenenko, H. Kajsiewicz, W. Barzyński, and W. Zapała.


Keywords


patriotism; love of the homeland; patriotic education; B. Jański; P. Semenenko; H. Kajsiewicz; W. Barzyński; W. Zapała

Full Text:

PDF (Polish)

References


Błąd antropologiczny, red. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień. Lublin: PTTA, 2003.

Bocheński, Józef Maria. „O patriotyzmie”. W: Oblicza patriotyzmu, red. Jerzy Sadowski, 61–78. Kraków: Ignatianum – Wydawnictwo WAM, 2009.

Boużyk, Maria Małgorzata. „Patriotyzm w ujęciu Jacka Woronieckiego: podpowiedzi dla współczesnej pedagogiki”. Forum Pedagogiczne 2 (2017): 197–208.

Depo, Małgorzata. „Patriotyzm jako wartość w świadomości młodzieży zaangażowanej politycznie”. W: Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska, red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Ryszard Tłuczek, 103–119. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Horowski, Jarosław. „Pedagogika neotomistyczna w Polsce XX wieku. Od koncepcji wychowania do teorii wychowania”. Polska Myśl Pedagogiczna 3 (2017): 45–61.

Iwicki, John. Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Tłum. Jerzy Zagórski. T. 1: 1836–1886. Katowice, 1990. T. 2: 1887–1932. Kraków–Kielce: „Jedność”, 2007.

Kalinka, Walerian. Rozmyślania nad konstytucjami, oprac. Andrzej Duda. Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców „Alleluja”, 1996.

Kostkiewicz, Janina. „Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo-wychowawcze zmartwychwstańców”. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz, 335–368. Kraków: „Impuls”, 2012.

Kostkiewicz, Janina. „Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej”. Polska Myśl Pedagogiczna 3 (2017): 31–44.

Kostkiewicz, Janina. „Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego i jego system wychowawczy”. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz, 309–334. Kraków: „Impuls”, 2012.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: „Impuls”, 2013.

Ledóchowska, Urszula. „List do Ellen Key”. Oprac. Janina Kostkiewicz. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (2015): 279–283.

Mariański, Janusz. „Patriotyzm i religia jako wartości podstawowe w świadomości polskich maturzystów”. Studia Płockie 24 (1997): 175–192.

Micewski, Bolesław. Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807–1840. Warszawa: ODiSS, 1983.

Nawroczyński, Bogdan. Polska myśl pedagogiczna – jej główne linie rozwojowe, stan współczesny i cechy charakterystyczne. Warszawa–Lwów: Książnica Atlas, 1938.

Niesiołowski, Andrzej. „Czy totalizm jest koniecznością historyczną?”. Przegląd Powszechny 2015 (1937): 82–95.

Niesiołowski, Andrzej. Zarys pedagogiki ogólnej. Rękopisy z oflagu, oprac. Janina Kostkiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2017.

Olbrycht, Katarzyna. Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej. Ząbki: Apostolicum, 2002.

Olszewski, Wojciech. Patriotyzm i tolerancja. Nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec procesów etnicznych na Kresach. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.

Opiela, Maria. „Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji”. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (2015): 143–160.

Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. Jerzy Nikitorowicz. Kraków: „Impuls”, 2013.

Rogowski, Roman E. „Myśli o patriotyzmie”. Wychowawca 6 (2000): 22–26.

Ryk, Andrzej. „Wątki realizmu klasycznego w Pedagogii polskiej Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie Rozważań o wychowaniu o. Mieczysława Alberta Krąpca”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2016): 189–197.

Smolikowski, Paweł. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. T. 1. Kraków: Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, 1925.

Smolikowski, Paweł. O wychowaniu. Kraków: Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Zmartwychwstańców, 2010.

Stróżewski, Władysław. „O pojęciu patriotyzmu”. W: Oblicza patriotyzmu, red. Jerzy Sadowski, 95–105. Kraków: Ignatianum – Wydawnictwo WAM, 2009.

Walicki, Andrzej. Trzy patriotyzmy: trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne. Warszawa: Res Publica, 1991.

Wartości, rodzina, szkoła, patriotyzm na co dzień i od święta, red. Wojciech Baliński. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010.

Woroniecki, Jacek. Katolicka etyka wychowawcza, t. I–II. Lublin: RW KUL, 1986.

Żulińska, Barbara. Ku Zmartwychwstaniu. Zagadnienia pedagogiczne. Trenton USA: Eagle Printing Company, 1950.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism