The Problem of Values and Evaluation in the Process of Family Upbringing – the Selected Issues from the Methodological Perspective

Danuta Opozda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.032

Abstract


This article attempts to outline the problem of values and evaluation from the methodological perspective of family pedagogy. These issues can be conventionally characterised with reference to preliminary establishments, general perspectives of axiology participation in pedagogy as well as the perspectives of narrow phenomena and related analyses. The article is of a rather general character. It constitutes an offer of emphasising certain issues which are worth considering in the analyses of and research on family upbringing. It also aims at focusing others' and, especially beginner researchers' attention on the subject.

Keywords


family; upbringing; values; family pedagogy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gajda, Janusz. Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Harwas-Napierała, Barbara. „Zmiany w funkcjonowaniu rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju rodziców”. W: Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, red. Barbara Harwas-Napierała, 11–25. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.

Kukołowicz, Teresa. „Wprowadzenie. Możliwości integracji wiedzy o rodzinie”. W: Z badań nad rodziną, red. Teresa Kukołowicz, 9–11. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Morszczyńska, Urszula. Normy w pedagogice. Aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zadań o powinnościach, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.

Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.

Nowak-Dziemianowicz, Mirosława. Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

Opozda, Danuta. „Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną”. W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz, 15–28. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010.

Opozda, Danuta. „Subdyscyplinarny charakter pedagogiki rodziny. Kontekst metodologiczno-postulatywny”. W: Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, red. Janusz Mariański, Marek Marczewski, 15–41. Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2015.

Opozda, Danuta. „System wartości rodziców drogą wychowania w rodzinie – zarys refleksji nad badaniami”. W: Wartość życia a wychowanie. W 20 rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. Magdalena Parzyszek, Danuta Opozda, Barbara Kiereś, 101–113. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo Episteme, 2015.

Schulz, Roman. Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. I: Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2003.

Stępień, Antoni. Elementy filozofii. Lublin: RW KUL, 1980.

Stróżowski, Władysław. W kręgu wartości. Kraków: Znak, 1992.

Śliwerski, Bogusław. „Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania”. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 28–50. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 2002.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism