Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie – niektóre kwestie w perspektywie metodologicznej

Danuta Opozda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.032

Abstrakt


W niniejszym artykule podjęta została próba zarysu problemu wartości i wartościowania z metodologicznej perspektywy pedagogiki rodziny. Problematykę tę można ująć umownie w odwołaniu do wstępnych ustaleń, do ogólnych ujęć na temat udziału aksjologii w pedagogice oraz w odwołaniu do ujęć wąskich zjawisk i ich badań. Tekst ma charakter bardziej ogólnego spojrzenia. Jest propozycją wyeksponowania niektórych kwestii, które warto uwzględnić w analizach czy badaniach wychowania w rodzinie. Jest też formą zwrócenia na nie uwagi, zwłaszcza wśród początkujących badaczy.


Słowa kluczowe


rodzina; wychowanie; wartości; pedagogika rodziny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gajda, Janusz. Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Harwas-Napierała, Barbara. „Zmiany w funkcjonowaniu rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju rodziców”. W: Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, red. Barbara Harwas-Napierała, 11–25. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.

Kukołowicz, Teresa. „Wprowadzenie. Możliwości integracji wiedzy o rodzinie”. W: Z badań nad rodziną, red. Teresa Kukołowicz, 9–11. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Morszczyńska, Urszula. Normy w pedagogice. Aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zadań o powinnościach, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.

Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.

Nowak-Dziemianowicz, Mirosława. Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

Opozda, Danuta. „Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną”. W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz, 15–28. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010.

Opozda, Danuta. „Subdyscyplinarny charakter pedagogiki rodziny. Kontekst metodologiczno-postulatywny”. W: Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, red. Janusz Mariański, Marek Marczewski, 15–41. Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2015.

Opozda, Danuta. „System wartości rodziców drogą wychowania w rodzinie – zarys refleksji nad badaniami”. W: Wartość życia a wychowanie. W 20 rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. Magdalena Parzyszek, Danuta Opozda, Barbara Kiereś, 101–113. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo Episteme, 2015.

Schulz, Roman. Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. I: Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2003.

Stępień, Antoni. Elementy filozofii. Lublin: RW KUL, 1980.

Stróżowski, Władysław. W kręgu wartości. Kraków: Znak, 1992.

Śliwerski, Bogusław. „Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania”. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 28–50. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 2002.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism