Relacja wychowawcza w ujęciu wybranych koncepcji antropologicznych

Marek Jeziorański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.025

Abstrakt


Artykuł jest teoretycznym poszukiwaniem znaczenia terminu „relacja wychowawcza” w odniesieniu do wybranych założeń antropologicznych. Podstawowym problemem badawczym jest pytanie dotyczącego tego, jak kształtuje się rozumienie/opis/definicja „relacji wychowawczej” przy różnych koncepcjach teorii człowieka. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszym etapie zaprezentowano czym jest „relacja” w ogóle. Na tym etapie posłużono się przede wszystkim analizami filozoficznymi. Następnie ukazano siatkę zagadnień problemowych warunkujących rozumienie „relacji”, a w ostatniej części przedstawiono wybrane koncepcje antropologiczne i ich reperkusje dla rozumienia „relacji wychowawczej”.


Słowa kluczowe


koncepcja człowieka; relacja wychowawcza; wychowanie; założenia antropologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak. Lublin: Gaudium, 2010.

Arystoteles. Polityka. Warszawa: PWN, 2010.

Burkard, Franz-Peter, Axel Weiβ. Dtv-Atlas Pädagogik. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 2008.

Cichoń, Władysław. Wartości. Człowiek. Wychowanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996.

Drwięga, Marek. Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.

Gudjons, Herbert. Pädagogisches Grundwissen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2012.

Gutek, Gerald L. Filozofia dla pedagogów. Gdańsk: GWP, 2007.

Hawkes, Kristen. „Groβmutter-Effekt”. W: Evolution und Kultur des Menschen, red. Ernst Peter Fischer, Klaus Wiegandt, 170–196. Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, 2010.

Herbart, Jan Fryderyk. Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania. Warszawa: „Żak”, 2007.

Kamiński, Stanisław. „Z metafilozofii człowieka”. W: Mieczysław Albert Krąpiec, Ja-człowiek, 11–25. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005.

Kot, Stanisław. Historia wychowania, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2010.

Krąpiec, Mieczysław Albert. „Relacja”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk i in., t. 8, 712–716. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Ja-człowiek. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Porzucić świat absurdów. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002.

Kron, Friedriech W. Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Sopot: GWP, 2012.

Krüger, Heinz-Hermann. Metody badań w pedagogice. Gdańsk: GWP, 2007.

Laberthonnière, Lucien. Théorie de l'éducation. Paris, 1901.

Lévi-Strauss Claud. Mythologiques, t. 1: Lec cru et le cuit. Paris, 1964.

Marotzki, Winfried, Arnd-Michael Nohl, Wolfgang Ortlepp. Einführung in die Erziehungswissenschaft. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2006.

Mączka, Janusz. „La Mettrie Julien Offrey de”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. Andrzej Maryniarczyk i in., 179–180. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.

Milinski, Manfred. „Egoismus schafft Gemeinsinn”. W: Evolution und Kultur des Menschen, red. Ernst Peter Fischer, Klaus Wiegandt, 270–291. Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, 2010.

Nohl, Herman. Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Frankfurt/M., 1935.

Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL, 1999.

Nowak, Marian. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Ostrowska, Urszula. „Relacje interpersonalne w edukacji”. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. V, 179–193. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Popowicz, Remigiusz. Wielki słownik grecko-polski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2006.

Suchodolski, Bogdan. „Wstęp”. W: Zygmunt Freud, Człowiek – religia – kultura, 7–23. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967.

Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls, 2010.

Wojtyła, Karol. „Osoba i czyn”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń i in., 43–344. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011.

Wojtyła, Karol. „Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń i in., 463–475. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism