Integral Upbringing in the Perspective of Pedagogical Qualitative Research

Magdalena Ciechowska, Anna Walulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.017

Abstrakt


Wychowanie integralne w perspektywie jakościowych badan pedagogicznych

Artykuł ma na celu ukazanie wychowania integralnego i jego roli w jakościowych badaniach pedagogicznych. Wychowanie to, będąc przedmiotem badań pedagogicznych, jednocześnie oddziałuje na podmioty badania – badacza i badanego. Dochodzi do tego poprzez autentyczność wychowawcy – badacza realizującego jedno ze swoich zadań – poznawanie wychowanka – badanego. Jeśli działaniom wychowawczym przyświeca dążenie do integralnego rozwoju osoby w atmosferze wzajemnego poszanowania i godności, to analogicznie w badaniach jakościowych dochodzi do integralności między badaczem, badanym i wynikami badań. Owa integralność wyraża się w dwóch aspektach: paradygmacie badawczym oraz metodach badawczych wrażliwych na osobę.


Słowa kluczowe


integralność; wychowanie integralne; jakościowe badania pedagogiczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bergold, Jarg, Stephan Thomas. „Participatory research methods: a methodological approach in motion, Forum Qualitative Sozialforschung”, Forum: Qualitative Social Research 1 (2012): 242–263.

Burow, Olaf-Alex „Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej”. W: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. Bogusław Śliwerski, 91–105. Kraków: Impuls, 1992.

Burrell, Gibson, Gareth Morgan. Sociological paradigms and organizational analysis. London: Heinemann Educational Books, 1979.

Ciechowska, Magdalena. „Studium przypadku”. W: Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. I, 165–196. Kraków: WAM, AIK, 2017.

Ciechowska, Magdalena. „Autoetnografia w badaniach pedagogicznych”. W: Magdalena Ciechowska, Maria. Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. I, 197–224. Kraków: WAM, AIK, 2017.

Creswell, John W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013.

Czerepaniak-Walczak, Maria. „Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli”. Przegląd Badań Edukacyjnych 2 (2014): 181–184.

Formella, Zbigniew. „Wychowanie integralne w skautingu. Aktualność propozycji”. W: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja. Współczesność. Nowe wyzwania, red. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska, 404–421. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Kubinowski, Dariusz. „Metodologia spod znaku χ2 a humanistyczna tożsamość pedagogiki”. W: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, red. Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając, Krzysztof .J. Szmidt, 79–89 . Kraków: Impuls, 2010.

Kubinowski, Dariusz. Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.

Lincoln, Yvonn S., Egon G. Guba. „Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności”. W: Metody badań jakościowych, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, t. 1, 281–314. Warszawa: PWN, 2009.

Marek, Zbigniew. „Wychowanie integralne podstawą rozwoju osoby”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 12 (2007): 31–47.

Mendel, Maria. „Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa”. W: Pedagogika miejsca, red. Maria Mendel, 21–37. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP 2006.

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak. Kraków: Impuls, 2006.

Ossowski, Stanisław. O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN, 2001.

Pilch, Tadeusz. Spory o szkołę. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1999.

Sorokin, Pitirim A. Fads and foibles in modern sociology. Chicago: Henry Regnery Co., 1956.

Spry, Tami. “Performing autoethnography. An embodied moethodological praxis”. Qualitative Inquiry 6 (2001): 706–732.

Szymańska, Maria. „Zasada sublimacji”. W: Mały słownik aksjologiczny, red. Zdzisław Struzik, Dominika Żukowska-Gardzińska, 298. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Papieża Jana Pawła II, 2013.

Szymańska, Maria. „Zasada integracji”. W: Mały słownik aksjologiczny, red. Zdzisław Struzik, Dominika Żukowska-Gardzińska, 290–292. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Papieża Jana Pawła II: 2013.

Szymańska, Maria. „Zasada praxis”. W: Mały słownik aksjologiczny, red. Zdzisław Struzik, Dominika Żukowska-Gardzińska, 294. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Papieża Jana Pawła II: 2013.

Szymańska, Maria, Magdalena Ciechowska, Katarzyna Pieróg, Sylwia Gołąb. Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AIK, 2018.

Szymańska, Maria. „Paradygmat podmiotowo-partycypacyjny”. W: Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, cz. I, 42–50. Kraków: WAM, AIK, 2017.

Szymańska, Maria. „Badania w działaniu”. W: Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. I, 225–272. Kraków: WAM, AIK, 2017.

Szymańska, Maria. Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical approach. Kraków: WAM, AIK, 2017.

Walulik, Anna. „Pedagodzy – młodzi badacze w przestrzeni podmiotowości, partycypacji i synergii”. W: Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, cz. I, 7–18. Kraków: WAM, AIK, 2017.

Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM: 2011.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Wydawnictwo Teologiczne, 1985.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism