Wartość służby w wychowaniu chrześcijańskim – w świetle refleksji Jana Pawła II i Benedykta XVI

Katarzyna Olbrycht

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.027

Abstrakt


Artykuł dotyczy chrześcijańskiego rozumienia i wychowawczego przybliżania kategorii „służby”. Autorka wychodzi od znaczenia pojęcia „służby” i miejsca tej kategorii w kulturze współczesnej. „Służbę” traktuje jako wartość konkretnego działania oraz jako postawę (służby) w sensie świadomej gotowości do jej dobrowolnego podejmowania. Przyjmuje, że dzisiejsza kultura dystansuje się od służby, rezerwując te kategorię wyłącznie dla działań specjalnych, wymagających szczególnych umiejętności, ponadprzeciętnych zachowań, bezinteresownego w dużym stopniu wysiłku i odpowiedzialności. Tylko tak rozumiana służba zasługuje na uznanie i społeczny szacunek. Przedmiotem rozważań Autorki jest służba w rozumieniu postawy chrześcijańskiej, obowiązującej każdego chrześcijanina. Jej uświadamianie i wprowadzanie w życie w nieprzychylnym służbie otoczeniu kulturowym stanowi poważne wyzwanie dla wychowania chrześcijańskiego. Sposób przybliżania osobowego i chrześcijańskiego sensu służby wymaga poważnego namysłu, poszukiwania wiarygodnych argumentów i form przekazu. Autorka jako ważną pomoc w realizacji tego zadania wskazuje teksty Jana Pawła II i Benedykta XVI dotyczące chrześcijańskiego myślenia o służbie.


Słowa kluczowe


służba; wartość służby; postawa służby; wychowanie chrześcijańskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI. Encyklika Deus caritas est. Watykan 2005.

Duchowy rozwój człowieka – fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, red. Paweł Socha. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Grygiel, Stanisław. Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II. Poznań: Flos Karmeli, 2013.

Heska-Kwaśniewicz, Krystyna. Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Familiaris Consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. W: Adhortacje Apostolskie Ojca świętego Jana Pawła II, t. I: 1979–1995. Kraków: Znak, 2006.

Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae. Watykan 1995.

Jan Paweł II. Podręcznik Pokolenia JP II. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy. Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, 2008.

Kasperek, Andrzej. Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2012.

Mariański, Janusz. „Nowa duchowość – alternatywa czy dopełnienie religijności?”. W: Religijność i duchowość. Dawne i nowe formy, red. Maria Libiszowska-Żółtowska, Stella Grotowska, 19–34. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2010.

Pasek, Zbigniew. „Od religijności do duchowości. Przyczynek do przemian kultury współczesnej”. W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu, red. Ignacy Stanisław Fiut, 13–26.

Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2008.

Ratzinger, Joseph – Benedykt XVI. O sensie bycia chrześcijaninem. Przeł. Jarosław Merecki. Kraków: Salwator, 2006.

Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, Zofia Łempicka. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN, 1969.

Skorupka, Stanisław. Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987.

Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1967.

Wojtyła, Karol. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. Kraków: Wydawnictwo Unum, 2003.

Znaniecka, Maria. Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism