Podział zamówień publicznych na części

Katarzyna Jurewicz-Bakun, Magdalena Taraszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.012

Abstrakt


Zamówienia publiczne stanowią jeden z elementów sektora finansów publicznych, obejmujący szczególne rozwiązania w zakresie wydatkowania środków publicznych. Implementacja dyrektyw unijnych z 2014 r. do ustawy Prawo zamówień publicznych miała na celu m.in. zapewnienie dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom, wprowadzając możliwość dzielenia zamówień na części, co w istotny sposób pozwoli na szerszy dostęp do zamówień publicznych. Podział zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego, a jedynie prawem, przy czym zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części. Autorki niniejszego opracowania, chcąc wyjść naprzeciw problemom, z jakimi spotykają się zamawiający, wszczynając i przeprowadzając postępowanie w sprawie udzielania zamówień publicznych, wyjaśniają treść przepisów regulujących podział zamówień na części.

Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; podział na części; zamawiający

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerniak A., Możliwość składania ofert częściowych jako szansa zwiększenia dostępu do rynku zamówień publicznych małych i średnich przedsiębiorstw, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 10, s. 60–66.

Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Jarnicka J., Jaworska M., Udzielanie zamówienia w częściach, a zakaz dzielenie zamówienia i łączenia zamówień, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 6, s. 8–12.

Jerka J., Podział zamówienia na części w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 2, s. 22–31.

Koba D., Dzielenie zamówienia na części a szacowanie jego wartości, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 6, s. 13–19.

Matejczuk G., Powody niedokonania podziału, „Przetargi Publiczne” 2018, nr 1, s. 33–37.

Skubiszek-Kalinowska I., Komentarz do art. 5b, [w:] I. Skubiszek-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2017.

Sołtysińska A., Komentarz do art. 46 dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2014/18/WE, [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer 2016.

Szostak R., O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych, cz. 2, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 9, s. 63–68.

Świś R., Nowe przepisy dotyczące dzielenia zamówienia na części, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 7, s. 76–78.

Szyszkowski A., Podział zamówienia – możliwość czy obowiązek, „Monitor Zamówień Publicznych” 2017, nr 6, s. 19–20.

Taraszkiewicz M., Odpowiedzialność gminy występującej w roli zamawiającego na tle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2017, nr 11, s. 55–61.

Wiktorowska E., Niejasności, wątpliwości i zdrowy rozsądek, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 2, s. 14–21.

Wiktorowska E., Komentarz do art. 36 aa p.z.p., [w:] I. Skubiszek-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, LEX 2017.

Zalewski T., Podział zamówienia na części jako sposób na uelastycznienie zamówień publicznych, „Zamawiający” 2017, nr 23, s. 32–35.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism