Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych

Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.021

Abstrakt


Punktem wyjścia do rozpoczęcia badań zaprezentowanych w niniejszym artykule stały się trudności ze skutecznym wdrożeniem budżetu zadaniowego w Polsce. Ponad dwudziestoletnie doświadczenia w tym zakresie nie doprowadziły do efektywnego, skutecznego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Cel ten mógłby zostać osiągnięty poprzez zastosowanie w praktyce optymalnego modelu funkcjonowania sektora publicznego, w którym poza przepisami prawnymi, kluczową rolę odgrywają postawy i wartości moralne, edukacja oraz przejrzystość (jawność materialna). Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych, które umożliwiły identyfikację barier w uczeniu się obywateli kontroli społecznej wydatków publicznych zaprezentowanych we wnioskach.

Słowa kluczowe


przejrzystość; moralność; bariery w uczeniu się; wydatki publiczne; decyzje finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Damgaard B., Lewis J.M., Accountability and Citizen Participation [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, Oxford University Press, 2014.

Gailmard S., Accountability and Principal-Agent Theory [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public

Accountability, Oxford University Press, 2014.

Jensen M., Meckling W., Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 3(4), s. 305–360.

Salachna J.M., Tyniewicki M., Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym, „Prawo Budżetowe Państwa i Samo-rządu” 2016, nr 3(4), s. 9–23.

Senge P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York 1990.

Zawadzka-Pąk U.K., Kulikowska-Kulesza J.E., Lotko E., Towards performance culture via learning culture: lessons from Poland, „Ekonomia i Zarządza-nie” 2015, nr 4(7), s. 7–13.

Zawadzka-Pąk U.K., Responsible Public Finance Management [w:] A. Farazmand (red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, Springer 2017 (w druku).
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism