MUD-y i „teatr” internetowy – performanse czytania i pisania w sieci

Jakub Kłeczek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.005

Abstrakt


Net art jako sztuka, której wyznacznikiem jest istnienie w cyfrowym zapośredniczeniu technologicznym, swoim istotnym środkiem wyrazu czyni komunikat tekstowy istniejący na styku kodu literackiego i informatycznego. Ten ostatni służy odtwarzaniu zaprogramowanych wyjściowo obliczeń, choć dziś w rzeczywistości wysokopoziomowych języków programowania także całych zachowań kulturowych. Owa dwoistość, szczególnie problemowa dla statusu medium, jakim jest literatura, reorganizuje relację nadawczo-odbiorczą w komunikacji literackiej przez realizowanie treści w czasie rzeczywistym (in real time). Realizowanie kodu przez komputer, na bieżąco w cyberprzestrzeni, wydaje się strategią kluczową dla opisu poetyki nowego rodzaju tekstu wyrażanego medium maszyn cyfrowych. Głównym celem artykułu jest propozycja kategorii dramaturgii technologicznego czasu rzeczywistego, odnoszącej się do realizacji tekstu na bieżąco w zapośredniczeniu medium komputera podłączonego do sieci. Pojęcie dramaturgii, odnoszące się zarówno do tekstu literackiego, jak i zdarzeń z obszaru sztuk performatywnych, zaadaptowane tu zostało na potrzeby opisu sytuacji nowomedialnej.


Słowa kluczowe


MUD-y; performanse; Net art; technologiczny czas rzeczywisty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Książki

Bolter David. 1990. Człowiek Turinga, przeł. Goban-Klas T. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fischer-Lichte Erika. 2008. Estetyka performatywności, przeł. Borowski M., Sugiera M. Kraków: Księgarnia akademicka.

Herz J.C. 1999. Wędrówki po internecie, przeł. Sitarski P., Poznań: Zysk i S-ka.

Laurel Brenda. 1991. Computers as Theater. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Lunenfeld Peter. 2000. Snap to Grid. Cambridge–London: MIT Press.

McKenzie Jon. 2011. Performuj albo...? Od dyscypliny do performansu, przeł. Kubikowski T., Kraków: Universitas.

Phelan Peggy. 1997. Mourning Sex. London–New York: Psychology Press.

Schechner Richard. 2006. Performatyka wstęp, przeł. Kubikowski T., Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.

Ryan Marie-Laure. 2001. Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity In Literature and Electronic Media. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Artykuły

Bolter David, Grusin, Richard. 2013. Remediation. Understanding New Media. przeł.

Małecka A. „Ha!Art” 43.

Źródła internetowe

Aarseth Eapen. Perspektywy literatury ergodycznej, przeł. D. Sikora, M. Pisarski. http://www.techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_cybertekst.html [dostęp: 20.03.2014].

Pisarski Mariusz. 2009. Cyberprzestrzeń. http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen.htm [dostęp: 20.03.2014].

Pisarski Mariusz. 2009a. Immersja. http://techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/immersja.htm [dostęp: 20.03.2014].


Partnerzy platformy czasopism