O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów

Karina Stasiuk-Krajewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2012.002

Abstrakt


Tekst rekonstruuje podstawowe cechy przypisywane tzw. nowym mediom oraz społeczno- kulturowe konsekwencje, które wiążą się w medioznawstwie i teorii komunikacji masowej z ich pojawieniem się i upowszechnieniem. W tym kontekście autorka omawia digitalizację, język nowych mediów, dziennikarstwo internetowe, etyczne i prawne problemy CMC, ekonomię nowych mediów, interaktywność i jej konsekwencje, wirtualne społeczności, wreszcie zagadnienia związane z – domniemanym – konstytuowaniem się, wokół nowych mediów, nowego typu kultury. Nowe media oraz ich niewątpliwy wpływ na rozmaite sfery życia społeczno-kulturalnego nie są niczym nowym w historii komunikowania zapośredniczonego przez media i jego badania – podobnie rzecz miała się z radiem, kinem czy telewizją. Trudno więc mówić o zasadniczej jakościowej odrębności tzw. mediów nowych od tzw. mediów starych, ponieważ wszystkie nowo pojawiające się (i zyskujące dominację) media powodowały zmiany w kulturze i społeczeństwie oraz wywoływały, zbieżną w swej istocie z obecną dotyczącą nowych mediów, dyskusję koncentrującą się wokół podobnych problemów (kondycja społeczeństwa i wspólnoty, etyka, nowe modelowanie kultury itp.).


Słowa kluczowe


CMC; media w kulturze i społeczeństwie; nowe media; wpływ mediów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bard Alexander, Söderqvist Jan. 2006. Netokracja. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Białowąs Anna. 2007. Filozofi czne aspekty wykorzystywania informacyjno-komunikacyjnych technologii w procesie kształcenia i samokształcenia. [W:] P. Drzyzga (red.). Nowe media a tradycyjne środki przekazu. Tychy: Saternus Media.

Cantoni Lorenzo, Tardini Stefano. 2006. Internet. London–New York: Routledge.

Casetti Francesco, Odin Roger. 1994. Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki. [W:] A. Gwóźdź (red.). Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych. Kraków: Universitas.

Drożdż Michał. 2005. Media. Teorie i fi kcje. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Drucker Peter F. 1999. Społeczeństwo prokapitalistyczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Dytman-Stasieńko Agnieszka, Stasieńko Jan (red.). 2005. Język a multimedia. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE.

Eco Umberto. 1996. Semiologia życia codziennego. Warszawa: Czytelnik.

Everett Anna, Caldwell John T. (red.). 2003. New Media. Theories and Practices of Digitextuality. New York: Routledge.

Filipiak Marian. 2003. Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gitelman Lisa, Pingree Geoff rey B. (red.). 2003. New Media 1740–1915. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press.

Hui Kyong Cun Wendy, Keenan Thomas (red.). 2006. New Media – Old Media. A History and Theory Leader. New York: Routledge.

de Kerckhove Derrick. 1996. Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości. Warszawa: MIKOM.

Kita Małgorzata (red.). 2004. Dialog a nowe media. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Levinson Paul. 2006. Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran (red.). 2006. New Media: a critical introduction. London–New York: Routledge.

Lubański Mieczysław. 2004. Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna. [W:] A. Szewczyk (red.). Dylematy cywilizacji informatycznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Manovich Lev. 2006. Język nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

McQuail Denis. 2007. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Olszański Leszek. 2006. Dziennikarstwo internetowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

O’Sullivan Tim, Dutton Brian, Rayner Philip (red.). 1998. Studying the Media. Second Edition. London: Arnold.

Pavlik John V. 2001. Journalism and New Media. New York: Columbia University Press.

Poster Mark. 1997. Cyberdemocracy: the Internet and the public sphere. [W:] D. Holmes (red.). Virtual Politics. Sage California: Thousand Oaks.

Slevin James. 2000. The Internet and Society. Cambridge: Polity Press.

Spar David. 1999. Lost in (cyber)space: the private rules of online commerce. [W:] C. Culter, T. Porter, V. Haufl er (red.). Private Authority and International Aff airs. New York Albany: Suny Press.

Thompson John B. 2001. Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Wrocław: Astrum.

Trompenaars Fons, Hempden-Turner Charles. 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna.

Virilio Paul. 2006. Bomba informacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Zacher Lech W. 2005. Etykietowanie przyszłych społeczeństw – kryteria, określenia, ewaluacje. [W:] M. Sokołowski (red.). U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze XXI wieku. Nurty – kategorie – idee. Olsztyn: Ofi cyna Wydawnicza „Kastalia”.


Partnerzy platformy czasopism