Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Nowe Media. Czasopismo Naukowe?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Nowe Media zostały pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znalazło się na liście czasopism punktowanych (część B wykazu czasopism naukowych, lp. 902) otrzymując 2 punkty. Oznacza to, że każdy Autor publikujący na naszych łamach otrzyma 2 punkty MNiSW.

Plan wydawniczy

Tematyka oraz szczegółowe terminy składania tekstów do poszczególnych numerów Nowych Mediów dostępne są tutaj.

Procedura redakcyjna

Publikowanie w naszym roczniku związane jest z przestrzeganiem kilku podstawowych wymogów, które dotyczą formy oraz zawartości merytorycznej tekstu. Każdy przyjmowany do druku artykuł powinien być efektem badań niepublikowanych wcześniej w żadnym innym wydawnictwie. Dlatego autorzy zobowiązani są do zgłoszenia oświadczenia o oryginalności pracy i pierwodruku (do pobrania).

Podstawowe wymogi przyjęcia pracy do druku:

 1. Zgodność tekstu z profilem czasopisma.
 2. Zgodność treści tekstu z tytułem, słowami kluczowymi i abstraktem.
Pozostałe wymogi edytorskie znajdują się w pliku do pobrania: wymogi techniczne.
Wszystkie teksty prosimy przysyłać poprzez platformę czasopism UMK lub na adres mailowy: nowemedia@umk.pl, redakcja@nowemedia.umk.pl.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania.

Etapy procedury

Przed opublikowaniem tekstu w czasopiśmie, redakcja postępuje według określonej procedury, dotyczącej selekcji i opracowania materiału.

 1. Po dwóch tygodniach od upłynięcia terminu zgłoszeń do danego numeru, redakcja przekazuje autorowi decyzję o zakwalifikowaniu nadesłanego tekstu do postępowania recenzyjnego lub o odrzuceniu go ze względu na błędy formalne.
 2. Zakwalifikowany tekst przesyłany jest do recenzenta wewnętrznego. W ciągu miesiąca autor otrzymuje decyzję i merytoryczną ocenę swojej pracy. Możliwe są dwa przypadki:
  a) tekst zostaje przyjęty, ale z sugestiami poprawek i zmian. Wówczas autor ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do recenzji wewnętrznej;
  b) tekst zostaje przyjęty bez konieczności dokonywania zmian przez autora. W komunikacji między recenzentem i autorami pośredniczy każdorazowo sekretarz redakcji.
 3. W kolejnym etapie teksty składane są przez redakcję w numer czasopisma, który w całości przesyłany jest do recenzenta zewnętrznego. Recenzent po upływie trzech miesięcy przekazuje swoje uwagi do redakcji, która z kolei informuje wszystkich autorów. Ci muszą w ciągu dwóch tygodni ustosunkować się do treści recenzji, co jest warunkiem dopuszczenia do druku. Możliwe są trzy warianty:
  a) tekst może zostać odrzucony przez recenzenta;
  b) tekst zostaje przyjęty, ale z sugestiami poprawek i zmian. Wówczas autor ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do recenzji wewnętrznej;
  c) tekst zostaje przyjęty bez konieczności dokonywania zmian przez autora.

Zapora ghostwriting i guest autorship

W naszym roczniku (od trzeciego numeru) wdrożyliśmy zapory, które sprawiają, że publikowane materiały spełniają najwyższe standardy prac naukowych. W związku z tym autorów obowiązują poniższe zasady:

 1. Jeśli tekst ma więcej niż jednego autora, należy wskazać wkład każdego z autorów w powstanie pracy (z dokładnym podaniem afiliacji, informacji kto jest autorem pomysłu, założeń, metod, protokołu itp., które zostały zastosowane w procesie tworzenia tekstu). Główną odpowiedzialność za tekst ponosi autor zgłaszający maszynopis.
 2. Autorzy są zobowiązani do wskazania informacji o źródłach finansowania badań i tekstu, jeśli takie finansowanie miało miejsce w procesie tworzenia tekstu.
 3. Jeśli przysłany do redakcji tekst naruszy rzetelność naukową, obowiązujące zasady etyczne i wyżej wspomniane reguły, redakcja będzie każdorazowo demaskowała nierzetelne praktyki, łącznie z informowaniem o nich odpowiednich instytucji.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy). 1234
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
 5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".
 6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism