Jednostki języka oparte na ciągu łącznie

Paulina Rosalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2020.007

Abstrakt


W artykule została zawarta analiza sześciu typów kontekstów w języku polskim, w których występuje ciąg łącznie. Jej celem była próba wyodrębnienia jednostek języka, które może on reprezentować lub których może być członem. Wyodrębniono pięć hipotetycznych jednostek języka – dwie o kształcie łącznie, dwie o kształcie łącznie z i jedną wielosegmentową jednostkę werbalną, której członem jest ciąg łącznie. Lista wyróżnionych w ten sposób hipotetycznych jednostek języka może być podstawą dalszych analiz semantycznych.


Słowa kluczowe


leksykalna jednostka języka; składnia; przysłówek kolektywny; przyimek wtórny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1987, Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, w: Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej 3, Białystok: Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 13–31.

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Grochowski M., 1999, O strukturze semantycznej przysłówków kolektywnych, w: J. Adamowski, S. Niebrzegowska (red.), W zwierciadle języka i kultury, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 47–53.

Grochowski M., 2001, Sekundäre Präpositionen mit dem Segment z als Exponent der Relation des gemeinsamen Auftretens im Polnischen, w: W. Boeder, G. Hentschel (red.), Variierende Markierung von Nominalgruppen in Sprachen unter schiedlichen Typs, Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, s. 153–170.

ISJP: 2000, Inny słownik języka polskiego, M. Bańko (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosalska P., 2013, Wstęp do analizy semantycznej przysłówków kolektywnych (na przykładzie razem), Linguistica Copernicana, nr 1, s. 169–185.

Rosalska P., 2014, Analiza semantyczna przysłówka solo, w: A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa: BEL Studio, s. 309– 317.

SGPP: 2014, M. Grochowski, A. Kisiel, M. Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

SWJP: 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

WSJP: 2007–, Wielki słownik języka polskiego, P. Żmigrodzki (red.), Kraków, słownik online: www.wsjp.pl [dostęp: 30.04.2020].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism