Semantyczny paradygmat kategorii przypadka i jego wykładniki formalne (z perspektywy języków polskiego i macedońskiego)

Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2020.003

Abstrakt


Autorka analizuje paradygmat przypadków w językach polskim oraz macedońskim i stwierdza, że paradygmat ten, kontynuując starą tradycję języków klasycznych, składa się z trzech różnych segmentów: przypadków adwerbalnych, przypadka adnominalnego (Genetiw) i przypadka „deontycznego” (Wokatiw); rdzeniem zbioru adwerbalnego jest trio N-D-A – potwierdzenie antropocentrycznego charakteru języka.


Słowa kluczowe


predykat; argument; rola semantyczna; referencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fillmore Ch., 1968, The case for case, w: Universals in linguistic theory, In: E. Bach, R. T. Harms (eds.), R. Harms, New York, s. 1–88.

Grochowski M., 1975, Środek czynności w strukturze zdania, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich.

Grochowski M., Kisiel A., Żabowska M., 2014, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Isačenko A.V., 1948, О призывной функции языка, Recueil linguistique de Bratislava, vol. 1, Bratislava: Rovnost, s. 45–57.

Jakobson R., 1957, Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb, Massachusetts: Harvard University Press.

Kuryłowicz J., 1948, Les structures fondamentales de la langue: groupe et proposition, Studia Philosophica 3, s. 203–209.

Laskowski R., 1999, Kategorie morfologiczne języka polskiego, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: PWN, s. 151–224.

Topolińska Z., 1973, VOCATIVUS – kategoria gramatyczna, Otázky slovanské syntaxe III, s. 269–274.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism