Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych języka polskiego

Grażyna Vetulani

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2017.008

Abstrakt


Z uwagi na potrzeby związane z automatycznym przetwarzaniem języka w niniejszym artykule zwracamy uwagę na konieczność stosowania metod formalnych w językoznawstwie, a w szczególności na wymóg kodowania opisów w słownikach. W szczególności przedstawiamy rezultaty prac własnych, które są związane z budowanym od pewnego już czasu słownikiem predykatów rzeczownikowych języka polskiego. Ponieważ słownik przeznaczony jest do zastosowań komputerowych, hasła słownikowe otrzymały formę sformalizowaną uwzględniającą polisemię formy oraz łączliwość elementów w zdaniu elementarnym. Słownik ma charakter leksykonu gramatycznego.


Słowa kluczowe


język polski; predykacja rzeczownikowa; formalizacja; kodowanie informacji; słowniki elektroniczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacki K., 1997, POLLEX – un dictionnaire électronique morphologique du polonais, Grenoble: BULLAG, s. 2–9.

Jędrzejko E., 1993, Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny, Katowice: Uniwersytet Śląski.

Jędrzejko E., 1996, Z zagadnień walencji rzeczownika, Folia Philologica Macedono-Polonica 4, s. 13–19.

Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, w: Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 11–210.

Karolak S., 1995, hasło: Strukturalizacja, w: Polański K. (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 520.

Lamiroy B. (red.), 1998, Le lexique-grammaire, Travaux de Linguistique 37, p. 7–23.

Lewicki A.M., 1996, Relacyjna siatka derywacyjna jako czynnik onomazjologicznego opisu frazeologicznego, w: A. M. Lewicki (red.), Problemy frazeologii europejskiej, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Energeia, s. 9–14.

Polański K. (red.), 1995, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Przepiórkowski A., 2004, Korpus IPI PAN, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki PAN.

Szymczak M. (red.), 1978–1981, Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Topolińska Z. (red.), 1984, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych 143

Vetulani, G., 2000a, Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Vetulani G., 2000b, Zasady budowy hasła słownikowego dla kolokacji werbo-nominalnych, Scripta Neophilologica Posnaniensia II, str. 173–190.

Vetulani, G., 2012, Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka. Syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych. Część I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Vetulani G., 2013, Budowa syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych w dobie aktualnych wyzwań dla językoznawstwa, w: S. Puppel, T. Tomaszkewicz (red.), Scripta manent – res novae, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 487–498.

Vetulani G., 2017, Problemy z pozyskiwaniem i opisem nazw cech i właściwości w języku polskim, Kwartalnik Językoznawczy, 2015/1-2 (21-22), s. 49–61, http://www.kwartjez.amu.edu.pl.

Vetulani Z., Walczak B., Obrębski T., Vetulani G., 1998, Unambiguous coding of the inflection of Polish nouns and its application in electronic dictionaries – format POLEX. Jednoznaczne kodowanie fleksji rzeczownika polskiego i jego zastosowanie w słownikach elektronicznych – format POLEX, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Żmigrodzki P., 2000, Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim, Katowice: Wydawnictwo UŚ.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism