Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne

Magdalena Żabowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2017.005

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki wybranych struktur syntaktycznych (tradycyjnie przyporządkowywanych do składniowego poziomu języka) jako struktur reprezentujących realizację zdania (parole). Wprowadzam termin makroskładnia, następnie odróżniam poziom wypowiedzenia i poziom zdania oraz opisuję pewne struktury, które – zgodnie z tym, co obserwujemy w języku – z semantycznego punktu widzenia są ściśle powiązane z poziomem wypowiedzenia, por. apozycja, człony równorzędne, zdanie względne.


Słowa kluczowe


składnia; akt mowy; wypowiedzenie; zdanie względne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benveniste É., 1966, Problèmes de linguistique générale, 1., Paris: Gallimard.

Berrendonner A., 2002, Les deux syntaxes, Verbum XXIV, z. 1–2, s. 23–36.

Bogusławski A., 1977, Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Danielewiczowa M., 2012, W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe meta predykaty atestacyjne, Warszawa: BEL Studio.

Ducrot O., 1980, Les mots du discours, Paris: Les Edition de Minut.

E J O : Polański K. (red.), 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2., Wrocław: Ossolineum.

Górny W., 1962, Zestawienie – czy tylko kategoria składniowa?, Pamiętnik Literacki, z. 1, s. 181–193.

Grochowski M., Kisiel A., Żabowska M., 2014, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.

Grzegorczykowa R., 2006, Wykłady z polskiej składni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hjelmslev L., 1979, „Langue” i „parole”, w: H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 9–17.

Karolak S., 1972, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, w: Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: PWN, s. 11–211.

Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Klemensiewicz Z., 1953, Zarys składni polskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jodłowski S., 1976, Podstawy polskiej składni, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mel’cuk, I., 2012, Semantics. From meanig to text, 1, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Moroz A., 2011, Wstawianie i dostawianie – dwie operacje metatekstowe, Prace Filologiczne LX, s. 207–216.

Padučeva E.V., 1992, Wypowiedź i jej odniesienie do rzeczywistości (Referencyjne aspekty znaczenia zaimków), przeł. Zofia Kozłowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saussure F. de, 1961, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Saussure F. de, 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, przeł. M. Danielewiczowa, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej, w: Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 301–389.

Topolińska Z., 2008a, Wtórna kopula to w polskim języku literackim, w: Z. Topolińska, Z Polski do Macedonii. Studia językoznawcze, t. 1: Problemy predykacji, Kraków: LEXIS, s. 36–41.

Topolińska Z., 2008b, To, co… – centralna formuła słowiańskiej relatywizacji, w: Z. Topolińska, Z Polski do Macedonii. Studia językoznawcze, t. 1: Problemy predykacji, Kraków: LEXIS, s. 274–278.

Wajszczuk J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Wajszczuk J. 2011, Oprócz – jaka to część mowy? Rozważania na marginesie Andrzeja Bogusławskiego studium o znaczeniu rosyjskiego krome, Poradnik Językowy, z. 1, s. 96–109.

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Wierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście, w: M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław: Ossolineum, s. 105–121.

Włodarczyk A., Włodarczyk H. (red.), 2013, Meta-informative Centering in Utterances – Between Semantics and Pragmatics, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Zawadowski L., 1952, Zagadnienia teorii zdań względnych, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism