Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland

Anna Szczepaniak-Kozak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.016

Abstrakt


Niegrzeczność w prośbach formułowanych przez Polaków uczących się języka angielskiego jako obcego.

Celem artykułu jest poszerzenie stanu wiedzy na temat nabywania kompetencji  pragmatycznej w języku angielskim jako obcym ze szczególnym uwzględnieniem  niegrzeczności językowej. Autorka analizuje jeden komponent pragmatyki interjęzykowej,  tj. prośby – dyrektywne akty mowy, i doszukuje się tendencji charakterystycznych  dla Polaków uczących się tego języka w obrębie strategii użytych do wyrażenia  prośb oraz środków modyfikujących ich dolegliwość (ang. imposition). Dane  językowe zebrano w badaniu podłużnym za pomocą kwestionariusza sytuacyjnego.  Analiza próśb skupia się na przejawach niegrzeczności językowej na czterech poziomach:  powitania, strategie wyrażania bezpośredniości próśb, wewnętrzne i zewnętrzne  środki modyfikujące. Na tej podstawie autorka wyciąga wnioski na temat  tendencji rozwojowych w kompetencji pragmatycznej uczestników badania w obrębie  niegrzeczności językowej. 

 


Słowa kluczowe


pragmatyka interjęzykowa; niegrzeczność; Polacy uczący się języka angielskiego jako obcego; bezpośredniość próśb; środki modyfikujące

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Beebe L., 1997, Rude awakenings: Ways of responding to rudeness, in: L.F. Bouton (ed.), Pragmatics and Language Learning, Urbana–Champaign: University of Illinois, p. 1–35.

Blum-Kulka S., 1987, Indirectness and politeness in requests: Same or different, Journal of Pragmatics 11, p. 131–146.

Blum-Kulka S., House J., Kas per G. (eds.), 1989, Cross-cultural Pragmatics: Requests and Apologies, Norwood, N.J.: Ablex.

Bousfield D., 2008, Impoliteness in Interaction, Amsterdam: Benjamins.

Bousfield D., Culpeper J., 2008, Impoliteness: Eclectism and diaspora. An introduction to the special edition, Journal of Politeness Research 4, p. 161–168.

Brown P., Levinson S., 1978, Universals of language usage: Politeness phenomena, in: E.N. Goody (ed.), Questions and Politeness, Cambridge: Cambridge University Press, p. 56–234.

Brown P., Levinson S., 1987, Politeness: Some Universals in Language Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Cash man H., 2006, Impoliteness in children’s interactions in a Spanish/English bilingual community of practice, Journal of Politeness Research 2(2), p. 217–246.

Culpeper J., 1996, Towards an anatomy of impoliteness, Journal of Pragmatics 25, p. 349–367.

Culpeper J., 2005, Impoliteness and entertainment in the television quiz show: The Weakest Link, Journal of Politeness Research 1, p. 35–72.

Culpeper J., 2009, Impoliteness: Using and understanding the language of offence [online], http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/impoliteness/bibliography.htm, [25.07.2014].

Culpeper J., Bousfield D., Wichmann A., 2003, Impoliteness revisited: with special reference to dynamic and prosodic aspects, Journal of Pragmatics 35(10/11), p. 1545–1580.

Economidou-Kogetsidis M., 2009, Interlanguage request modification: The use of lexical/phrasal downgraders and mitigating supportive moves, Multilingua 28, p. 79–112.

Einsenstein M., Bodman J.W., 1986, ‘I very appreciate’: Expressions of gratitude by native and non-native speakers of American English, Applied Linguistics 7, p. 167–185.

Ellis R., 1992, Learning to communicate in the classroom, Studies in Second Language Acquisition 14(1), p. 214: 225.

Ellis R., 2003, The Study of Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press.

Kasper G., 1990, Linguistic politeness. Current research issues, Journal of Pragmatics 14, p. 193–218.

Koike, D., 1989, Pragmatic competence and adult L2 acquisition: Speech acts in interlanguage, The Modern Language Journal 73, p. 279–289.

Lakoff R., 1989, The limits of politeness: Therapeutic and courtroom discourse, Multilingua 8, p. 101–129.

Liu J., 2007, Development of a pragmatics test for Chinese EFL learners, Language Testing 24 (3), p. 391–415.

Marriott, H., 1995, The acquisition of politeness patterns by exchange students in Japan, in: B. Freed (ed.), Second Language Acquisition in a Study Abroad Context, Amsterdam: Benjamins, p. 197–224.

May J. L., 2002, Pragmatics. An Introduction, Oxford: Blackwell.

Ogiermann E., 2009, On Apologising in Negative and Positive Politeness Cultures, Amsterdam: Benjamins.

Rue Y–J, Qiao G., 2008, Request Strategies: A Comparative Study in Mandarin Chinese and Korean, Amsterdam: Benjamins.

Solska A., 2004, Verbal irony and the EFL/ESL learner, in: J. Arabski (ed.), Pragmatics and Language Learning, Kraków: Universitas, p. 205–218.

Stewart M., 2004, Politeness in Britain: ‘It’s only a suggestion…’, in: L. Hickey, M. Stewart (eds.), Politeness in Europe, Clevedon: Multilingual Matters, p. 116–129

Sweeney E., Hua Z., 2010, Accommodating toward your audience: Do native speakers of English know how to accommodate their communication strategies toward nonnative speakers of English?, Journal of Business Communication 47(4), p. 477– 504.

Szczepaniak-Kozak A., 2013, T he relation between linguistic proficiency and pragmatic appropriacy, in: I. Headlandová Kalischová, M. Nĕmec (eds.), English as the Lingua Franca of the Modern World, Brno: Masaryk University Press, p. 39–54.

Szczepaniak-Kozak A., 2 014, Interlanguage pragmatics: A study into the acquisition of pragmatic competence in EFL context, in: S. Adamczak-Krysztofowicz, A. Szczepaniak-Kozak (eds.), Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität, Frankfurt a.M.: Peter Lang, p. 59–76.

Szczepaniak-Kozak A., 2015, Interlanguage pragmatics: Analysis o f requests produced by EFL learners in academic context, in: M. Murawska, E. Wąsikiewicz- Firlej, A. Szczepaniak-Kozak (eds.), Discourses in Co(n)text – The Many Faces of Specialized Discourse, Newcastle Upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 352–383.

Takahash i S., 2001, Input enhancement in developing pragmatic competence, in: K. Rose, G. Kasper (eds.), Pragmatics in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press, p. 171–199.

Wiechecka A. 2007, (Im)politeness and (in)directness, in: J. Arabski, D. Gabryś-Barker, A. Łyda (eds.), Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages, Katowice: Para, p. 248–260.

Wierzbicka A., 1985, Different cultures, different languages, different speech acts: Polish vs. English, Journal of Pragmatics 9(2/3), p. 145–178.

Wierzbicka A., 2003, Cross – Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction, Berlin/New York: Mouton de Gruyter.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism