Czasownik stracić i jego właściwości Analiza semantyczno-składniowa

Dorota Kruk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.007

Abstrakt


Celem artykułu jest opisanie właściwości semantyczno-składniowych jednostki języka, której członem konstytuującym jest czasownik stracić. Słowniki współczesnej polszczyzny uznają stracić za wyrażenie polisemiczne. Jednak kształt stracić reprezentuje wiele odrębnych jednostek języka, m.in. [ktoś] stracił [kogoś] z oczu, [ktoś] stracił głowę, [ktoś] stracił panowanie nad sobą, jak również [coś] straciło [coś] dla [kogoś]. Charakteryzowana w artykule jednostka to [ktoś] stracił [kogoś/coś]. Autorka, analizując właściwości semantyczno-składniowie wyrażenia, próbuje ustalić jego ograniczenia selekcyjne oraz właściwości semantyczne. Jako rezultat analizy proponuje (roboczą) eksplikację opisywanej jednostki.

Słowa kluczowe


jednostka języka; właściwości semantyczno-składniowe; ograniczenia selekcyjne; reprezentacja semantyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek A., 1991, O nadziei. Próba definicji semantycznej, w: Bartmiński J., Puzynina J. (red.), Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław: Wiedza o Kulturze, s. 325–353.

Bogusławski A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bogusławski A., 2001, Pary czy wieloczłony aspektowe?, Prace Filologiczne XLVI, s. 69–70.

Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba polona abscondita: sonda słownikowa III, Warszawa: Elma Books.

Boryś W., 2010, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

ISJP – Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 2, P–Ż, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego – PELCRA [on-line:] nkjp.pl.

USJP – Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaron Z., 1975, Niektóre słowa z elementem „zacząć/przestać mieć” [w:] Janus E. (red.), Słownik i semantyka. Definicje semantyczne, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 105–110.

Żmigrodzki P. (red.), 2007–, Wielki słownik języka polskiego [on-line:] www.wsjp.pl.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism