O granicach jednostek języka Jeszcze o klasie otwartej na przykładzie polskich jednostek z elementem ani

Anna Kisiel, Marzena Stępień

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.004

Abstrakt


Artykuł dotyczy podstawowego w językoznawstwie pojęcia jednostki języka. Autorki skupiają się na istotnym w strukturalistycznej teorii jednostek pojęciu klasy otwartej, pokazując możliwe błędne interpretacje terminu i ich konsekwencje przy wyodrębnianiu bytów językowych. Przedmiotem szczegółowej analizy są wyrażenia o postaci ani(+przyimek)+rzeczownik i ani+czasownik. Autorki uzasadniają tezę o semantycznej i funkcjonalnej jednorodności ani w połączeniach obu typów, przeciwstawiając się tym samym leksykograficznej tradycji wyodrębniania licznych frazeologizmów o takim kształcie.

 


Słowa kluczowe


jednostka języka; klasa otwarta; walencja; frekwencja korpusowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczuk L., 1967, Polskie spójniki parataktyczne, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bednarek A., 1994, Leksykalne wykładniki parametryzacji świata, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1978, Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. Orzeczeń peryfrastycznych, w: Szymczak M. (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Osoolińskich, s. 15–30.

Bogusławski A., 1987, Obiekty języka a jednostki leksykograficzne, w: Saloni Z. (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej II, Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, s. 13–34

Bogusławski A., 1988a, Język w słowniku, Wrocław: Ossolineum.

Bogusławski A., 1988b, Preliminaria gramatyki operacyjnej, tłum. R. Gozdawa-Gołębiowski, Polonica XIII, s 163–223.

Bogusławski A., 1993, O proporcjonalności w języku i jej warunkach, w: Sambor J., Linde-Usiekniewicz J., Huszcza R. (red.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa: Wydawnictwa UW, s. 59–75.

Bogusławski A., 1996, Jeszcze o delimitacji bilateralnych wielkości językowych, w: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae slavisticae. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 47–55.

Bogusławski A., 2008, Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa: Wydawnictwo TAKT.

Bogusławski A., 2009, Myśli o gwiazdce i regule, Warszawa: BEL Studio.

Greszczuk B., 1993, Przeczenie przy „ani” – obligatoryjne czy fakultatywne?, Prace Filologiczne XXXVIII, s. 107–137.

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Grochowski M., 1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych, w: Topolińska Z. (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 213–299.

Grochowski M., 1986, Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Wrocław:Ossolineum.

Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Wrocław: Ossolineum.

Jodłowski S., 1976, Podstawy składni polskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kall as K., 1994, Syntaktyczne cechy spójnika i partykuły „ani”, Polonica XVI, s. 103–125.

Kubicka E., 2006, Jednostki języka o kształcie „ni”, Polonica XXVI–XXVII, s. 147–160.

Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.), 2008, Corpus Linguistics. Computer Tools, and Applications – State of the Art, Frankfurt a. Main: Peter Lang.

Łojasiewicz A., 1992, Własności składniowe spójników polskich, Warszawa: Wydawnictwa UW.

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. G., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.), 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, [online:] http://nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf.

Saloni Z., Świdziński M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sauss ure de F., 1961, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wajszczuk J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Wojtasiewicz O., 1972, Formalna i semantyczna analiza polskich spójników przyzdaniowychi międzyzdaniowych oraz wyrazów pokrewnych, Studia Semiotyczne 3,s. 109–144.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism