An insight into the history of Balkan Slavic languages Macedonian perspective

Marjan Markovikj, Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.002

Abstrakt


Wgląd w historię słowiańskich języków Bałkanów. Perspektywa macedońska

Celem artykułu jest wskazanie głównych procesów, które sprawiły, że językowy rozwój południowo-wschodniej Słowiańszczyzny (tj. dialektów języków macedońskiego, bułgarskiego i części dialektów południowej Serbii) poszedł odmienną drogą niż rozwój pozostałych, bardziej konserwatywnych, słowiańskich kompleksów dialektalnych. W wypadku południowo-wschodniej Słowiańszczyzny jest to rozwój motywowany w znacznej mierze przez tzw. zmiany kontaktowe, tj. przez interferencję języków o różnej strukturze typologicznej, w wielojęzycznych strukturach administracyjno-państwowych, które narzucają potrzebę komunikacji podmiotów nie władających dobrze językiem rozmówcy. W efekcie jest to rozwój, który odkrywa właściwą hierarchię komunikatywną przekazywanych informacji i prowadzi do regularyzacji (gramatykalizacji) eksponentów informacji najważniejszej dla szczęśliwego przebiegu aktu komunikacji. W systemie werbalnym jest to przede wszystkim informacja z pola semantycznego oceny prawdziwościowej faktów, o których mowa, w systemie nominalnym – informacja umożliwiająca prawidłową identyfikację zdarzeń, o których mowa, i protagonistów tych zdarzeń. Przedstawiamy tę problematykę z perspektywy mechanizmów ewolucji charakterystycznych dla macedońskiego terytorium językowego, pokazując, jak wspomniane impulsy semantyczne przekształcają gramatyczne (morfologiczne i syntaktyczne) dziedzictwo prasłowiańskie. W tym związku przyciąga naszą uwagę analogia między kierunkiem i rezultatami ewolucji tzw. bałkańskiej ligi językowej i procesami, które w późnym średniowieczu przyniosły uderzająco podobne rezultaty w rozwoju romańskich języków zachodnio-europejskich i języka angielskiego. 


Słowa kluczowe


przyspieszona ewolucja; zmiany kontaktowe; hierarchia komunikatywna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Видоески Б., 1998, Дијалектите на македонскиот јазик, Том 1, МАНУ, Скопје:

Македонска Академија на науките и уметностите.Видоески Б., 1999, Дијалектите на македонскиот јазик, Том 2, МАНУ, Скопје:

Македонска Академија на науките и уметностите.Видоески Б., 1999, Дијалектите на македонскиот јазик, Том 3, МАНУ, Скопје:

Македонска Академија на науките и уметностите

Голомб З., 1970, За “механизмот” на словенско-романските односи наБалканскиот полуостров, Македонски јазик, год. XXI, Скопје: ?.

Голомб З., 1974, Значењето на македонскиот јазик за балканистичкитестудии, Пристапни предавања на новите членови на МАНУ, Скопје?.

Демирај Ш.,1994, Балканска лингвистика, Скопје.

Илиевски Хр. П., 1988, Балканолошки лингвистички студии, Скопје: ИМЈ.

Конески Б., 1981, Граматика на македонскиот јазик, Скопје: Култура.

Конески Б., 1982, Историја на македонскиот јазик, Скопје: Култура.Пеев К., 1987/1988,Кукушкиот говор, т. 1–2, Скопје: НИО Студентски збор.Тополињска З., 1992, За прагматичната и семантичната мотивација на мор- фосинтаксички балканизми, Прилози XVI, Скопје: МАНУ.

Тополињска З., 1997, ‘Семантичка категорија (не)фактивност во словенскитејазици’ Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука, XXII, 1–2, Скопје: МАНУ, p. 93–103.

Фридман В., 2011, Македонистички студии, Скопје: МАНУ.

Фридман В., 2001, Граматикализацијата на балканизмите во македонскиот јазик Македонски јазик, бр. 51–52, p. 31–38.

Cienki A., 1989, Spatial cognition and the semantics of prepositions in English,

Polish, and Russian, München: Verlag Otto Sagner.

Friedman A.V., 1977, The Gramatical Categories of the Macedonian Indicative, Columbus, Ohio: Slavica Publishers.

Friedman A.V., 1983, Gramatical Categories and a Comparative Balcan Grammar, Band 8, Berlin: Ziele und Wege der Balkanlinguistik.

Markoviкј M., 2012, Macedonian language from the perspective of its Balkan Environment (Language Tendencies), „Colloquia Humanistica”, vol. 1: The Continuity and Discontinuity as a Research Problem in the Macedonian, Balkan and European Cultural Context, Warszawa.

Nevaci M., 2006, Verbul în aromanâ – structurâ şi valori, Bucureşti: Editura Academiei Române.

Skok P., 1971, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb: Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti.

Sławski F., 1974. Słownik prasłowiański, t. 1, Wrocław: Ossolineum.

Solecka К. M., 1983, Semantyka czasowników ruchu w języku macedońskim,Katowice: Uniwersytet Śląski.

Topolińska Z., 2010, The Balkan Sprachbund from a Slavic perspective, ЗборникМатице српске за филологију и лингвистику 53/1, p. 33–60.

Topolińska Z., 2011, Dlaczego na?, Јужнословенски филолог LXVII, p. 101–108.__

Aronson H.I., 2007, The Balkan Linguistic League, “Orientalism” and Linguistic Typology, The Kenneth E. Naylor Memorial Lecture series, number 4, Ann Arbor – New York: Beech Stave Press.

Asenova P., 1989, Balkansko ezikoznanie. Osnovni problemi na balkanski/ ezikov sxwz, Sofi: Izdatelstvo “Nauka i izkustvo”.

Fillmore Ch.J., 1966, Toward a modern theory of case, The Ohio State University project on linguistic analysis, Report No 13, Columbus: Ohio State University.

Fillmore Ch.J., 1968, The Case for Case, in: Ch.J. Fillmore, Form and Meaning in Language, p. 21–294.

Gołąb Z., 1989 The language of the first Slavs in Greece: VII–VIII centuries, Prilozi na MANU, OLLN XIV/2, s. 5–46.

Ostrogorski G., 1998, Istorija Vizantije, Alfa: Narodna Kniga.

Schenker A.M., 1996, The Dawn of Slavic, New Haven and London: Yale University Press.

Schenker A.M., Stankiewicz E. (eds.), 1980, The Slavic Literary Languages, New Haven, CT: Yale Concilium on International and Area Studies.

Sławski F., 1954, Gramatyka języka bułgarskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Topolińska Z., 1996, Anthropocentric Language Theory as Organizing Principle of the Slavic Case System, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LII, s. 57–72.

Topolińska Z., 2010, W sprawie przypadka. Gawęda językoznawcza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Topolińska Z., 2014, Relacja: predykat > argument – centralne ogniwo struktury tekstu,Rocznik Slawistyczny LXIII, s. 145–155.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism