Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych

Piotr Sobotka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.001

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoli M., 1925, Introduzione alla neolinguistica (Principi – scopi – metodi), Genève: Leo S. Olschki.

Buck C.D., 1949, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. A contribution to the history of ideas, Chicago–London: The University of Chicago Press.

Collinge N.E., 1985, Laws of Indo-European, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Coşeriu E., 1954, El llamado «Latin vulgar» y las primeras diferenciaciones romances. Breve introducción a la lingüistica románica, Montevideo: Universidad de la República.

Eyssenhardt F., 1882, Roemisch und romanisch. Ein beitrag zur sprachgeschichte, Berlin: Gebrüder Borntræger (E. Eggers).

Kuryłowicz J., 1927a, ə indoeuropéen et ḫ hittite, w: Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski, t. 1, Cracoviae: Gebethner & Wolff, s. 95–104.

Kuryłowicz J., 1927b, Les effets du ə en indoiranien, Prace Filologiczne 11, s. 201––243.

Kuryłowicz J., 1945–1949, La nature des procés dits «Analogiques», Acta Linguistica 5(1), s. 15–37.

Kuryłowicz J., 1952, L’accentuation des langues indo-européennes, Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

Kuryłowicz J., 1956, L’apophonie en indo-européen, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.

Kuryłowicz J., 1958, Ogólne tendencje zmian analogicznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 17, s. 207–219.

Kuryłowicz J., 1960, Odpowiedź językoznawstwa, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19, s. 203–210.

Mańczak W., 1952a, Enklityki i proklityki, Język Polski 32, s. 66–76.

Mańczak W., 1952b, O akcentuacji grup dwuwyrazowych, Język Polski 32, s. 15–24.

Mańczak W., 1952c, O akcentuacji grup ponaddwuwyrazowych, Język Polski 32, s. 145–156.

Mańczak W., 1957–1958, Tendances générales des changements analogiques, Lingua 7, s. 298–325.

Mańczak W., 1960, Odpowiedź Prof. J. Kuryłowiczowi, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19, s. 191–201.

Mańczak W., 1965, La nature des archaïsmes des aires latérales, Lingua 13, s. 177–184.

Mańczak W., 1969, Do the ‘cases vides’ exist?, Linguistica Antverpiensia 3, s. 295–303.

Mańczak W., 1970, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Mańczak W., 1974, La langue romane commune: latin vulgaire ou latin classique?, Revue Romane 9, s. 218–231.

Mańczak W., 1978, Les lois du développement analogique, Linguistics 16(205), s. 53–60.

Mańczak W., 1980, Laws of analogy, w: J. Fisiak (red.), Historical Morphology, The Hague–Paris–New York: Mouton Publishers, s. 283–288.

Mańczak W., 1983, Polska fonetyka i morfologia historyczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mańczak W., 1990, La restriction de la règle de Verner à la position médiane et le sort du s final en germanique, Historische Sprachforschung / Historical Linguistics 103(1), s. 92–101.

Mańczak W., 1991a, La division des mots en toniques et atones est-elle justifiée?, Lingua Posnaniensis 32–33, s. 181–185.

Mańczak W., 1991b, Nouvelle classification des langues romanes, Revue Romane 26(1), s. 15–23.

Mańczak W., 1995, Critique de la théorie des laryngales, w: W. Smoczyński (red.), Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Safarewicz memoriae dicata, Kraków: Universitas, s. 237–247.

Mańczak W., 1996a, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa– –Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Mańczak W., 1996b, La règle de Verner s’applique-t-elle à la position finale?, Historische Sprachforschung / Historical Linguistics 109(1), s. 110–116.

Mańczak W., 1999, Wieża Babel, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Mańczak W., 2004a, Encore un argument contre la théorie des laryngales, Lingua Posnaniensis 46, s. 41–44.

Mańczak W., 2004b, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Mańczak W., 2006, Pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego a Kodeks zografski, Warszawa: Wydawnictwo Takt.

Mańczak W., 2009, O istocie pokrewieństwa językowego, w: A. Bochnakowa, L. Bednarczuk, J. Waniakowa (red.), Polszczyzna i inne języki. Materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr. hab. Józefa Reczka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13–19.

Mańczak W., 2010a, Językoznawstwo oparte nie na wierze w nieomylność autorytetów, ale na statystyce, w: J. Wawrzyńczyk, D. Bralewski (red.), Ze wspomnień polskich językoznawców, t. 1, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, s. 22–43.

Mańczak W., 2010b, A note on cases vides, Folia Linguistica Historica 44 (Historica 31), s. 135–138.

Mańczak W., 2010c, Le problème de l’origine des langues romanes dans le livre de H. Lüdtke et celui de R. Kiesler, w: M. Iliescu, H. Siller-Runggaldier, P. Danler (red.), XXVe CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Innsbruck, 3–8 septembre 2007, t. 6, Berlin–New York: Walter de Gruyter, s. 207–211.

Mańczak W., 2011, Etymologia przyimka dla a nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją, Prace Filologiczne 60, s. 189–195.

Mańczak W., 2012, O pochodzeniu języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Rocznik Slawistyczny 56, s. 59–68. Mańczak W., 2013, Kazimierz Polański, Gramatyka języka połabskiego, www.sbc.org.pl/Content/18899/gramatyka_jezyka_polabskiego.pdf, Linguistica Copernicana 10(2), s. 257–261.

Mańczak W., 2014, Vie et recherche de Witold Mańczak, w: L. Bednarczuk et al. (red.), Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire, Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Instytut Filologii Romańskiej UJ, s. 7–10.

Martinet A., 1955, Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne: A. Francke.

Meillet A., 1925, La Méthode comparative en linguistique historique, Oslo: H. Aschehoug.

Möller H., 1917, Die semitisch-vorindogermanischen laryngalen konsonanten, København: A. F. Høst & søn.

Muller H.F., Taylor P., 1932, A Chrestomathy of Vulgar Latin, Boston: D. C. Heath and company.

Saussure F. de, 1879, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Leipsick: B. G. Teubner.

Schuchardt H., 1928, Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft, Halle (Saale): Max Niemeyer.

Szemerényi O., 1996, Introduction to Indo-European Linguistics. Translated from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft 4th edition, 1990 with additional notes and references, Oxford: Oxford University Press.

Verner K., 1877, Eine ausnahme der ersten lautverschiebung, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen 23(2), s. 97–130


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism