Fikcja a fałsz. O właściwościach semantyczno-składniowych przymiotników fikcyjny i fałszywy

Joanna Zaucha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2014.035

Abstrakt


Celem artykułu jest wskazanie właściwości semantycznych i składniowych przymiotnika fikcyjny na tle najbliższego mu uogólnienia w postaci wyrażenia fałszywy. Artykuł poza wstępem składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsza stanowi sprawozdanie z opisu leksykograficznego obu przymiotników. Następnie autorka dokonuje obserwacji łączliwościowych związanych z użyciem obu przymiotników i wskazuje wspólny zbiór odniesienia obu predykatów. Wreszcie na podstawie testów sprzecznościowych wskazywane są elementy treści przymiotnika fikcyjny. Właściwości znaczeniowe określenia fikcyjny rzucają światło na niektóre z problemów dotyczących zjawiska fikcji dostrzeganych w refleksji filozoficznej i teoretyczno-literackiej.


Słowa kluczowe


fikcja; fałsz; semantyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 2007a, Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji, Przegląd Humanistyczny LI, z. 1, s. 1–7.

BOGUSŁAWSKI A., 2004, Remarks on quotative ‘saying’, Studies in Polish Linguistics 1, s. 29–45.

BOGUSŁAWSKI A., 2005, Do teorii czasownika powiedzieć, Polonica XXIV/XXV, s. 139–155.

BOGUSŁAWSKI A., 2007, A study in the linguistics-philosophy interface, Warszawa: BEL Studio.

CASTAÑEDA H. N., 1991, O zasadniczych związkach między fikcją i rzeczywistością. Badania z zakresu ontologii całościowego doświadczenia, w: J. Paśniczek (red.), Ontologia fikcji, Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej, s. 101–136.

DUBISZ S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN.

DUNAJ B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wydaw-nictwo Wilga.

GŁOWIŃSKI M. , 1998, Cztery typy fikcji literackiej, w: tegoż, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków: Universitas, s. 207–218.

INGARDEN R., 1960, O dziele literackim, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nau-kowe.

LEWIS D., 1991, Prawda w fikcji, w: J. Paśniczek (red.), Ontologia fikcji, Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej, s. 161–189.

MARKIEWICZ H., 1980, Fikcja w dziele literackim a jego zawartość poznawcza, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 118–147.

PARSONS T., Meinongowska analiza przedmiotów fikcyjnych, w: J. Paśniczek (red.), Ontologia fikcji, Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej, s. 137–160.

PELC J., 1960, O wartości logicznej i charakterze asertywnych zdań w dziele literac-kim, Estetyka I, s. 97–128.

PLATON, 1997, Państwo, Prawa (VII ksiąg), Kęty: Wydawnictwo Antyk.

SEARLE J. R., 1980, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej, Pamiętnik Literacki LXXI, z. 2, s. 307–319.

WOODS J., 1974, The Logic of Fiction. A philosophical sounding of deviant logic, The Hague, Paris: Mouton.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism