Językoznawstwo współczesne na tle koncepcji programów badawczych I. Lakatosa

Tomasz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.031

Abstrakt


Autor artykułu stawia sobie za cel klasyfikację programów lingwistycznych. Nawiązując do filozoficznej koncepcji programów badawczych, autor proponuje kilka własnych rozwiązań. Treść pracy ogniskuje się wokół kwestii związanych z zadaniami lingwistycznymi i metodami ich rozwiązywania. Autor próbuje wykazać, że koncepcja programów I. Lakatosa lepiej wyjaśnia rozwój badań językoznawczych niż koncepcja paradygmatów Th. Kuhna.

 


Słowa kluczowe


lingwistyka; filozofia lingwistyki; programy lingwistyczne; paradygmaty językoznawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOBROWSKI I., 1993, Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

BOBROWSKI I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

BOBROWSKI I., 2005, Składniowy model polszczyzny, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

BOCHEŃSKI J. M., 1992, Współczesne metody myślenia, Poznań: Wydawnictwo W Drodze.

BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.

CHALMERS A., 1997, Czym jest to, co zwiemy nauką?, tłum. A. Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg.

FISIAK J., 1978, Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

GRUCZA F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka, jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

GRZEGORCZYKOWA R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

HAJDUK Z., 2001, Ogólna metodologia nauk, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

HEINZ A., 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

HEINZ A., 1979, Historia językoznawstwa, Kraków: Polska Akademia Nauk.

HELLER M., 2009, Filozofia nauki. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Petrus.

IVIĆ M., 1975, Kierunki w lingwistyce, tłum. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

KARDELA H., 1991, Czy Noama Chomsky’ego gramatyka generatywna jest nauko-wym programem badawczym?, w: H. Kardela, Z. Muszyński (red.), Noam Chomsky. Inspiracje i perspektywy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 99–113.

KIKLEWICZ A., 2006, Pięć esejów nt. paradygmatów filozofii języka, w: Język. Komunikacja. Wiedza, Mińsk: Wydawnictwo Prawo i Ekonomika, s. 11–103.

KIKLEWICZ A., 2007, Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

KRĄPIEC M. A., 1985, Język i świat realny, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

KUHN T., 2001, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostrołęcka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LAKATOS I., 1995, Pisma z filozofii nauk empirycznych, tłum. W. Sady, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

MARCISZEWSKI W. (red.), 1983, Mała encyklopedia logiki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

MIODUNKA W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

NOWACZYK A., 2008, Filozofia analityczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

NOWAK T., 2011, Język w świetle odkryć nauki, Kraków: Wydawnictwo Petrus.

NOWAK T., 2013, Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

PAVEAU M. A., SARFATI G. E., 2009, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków: Wydawnictwo Flair.

POLAŃSKI K. (red.), 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

POPPER K. R., 2002, Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

PRECHTL P., 2007, Wprowadzenie do filozofii języka, tłum. J. Bremer, Kraków: WAM.

PRZYBYLSKA R., 2002, Polisemia polskich przyimków w świetle semantyki kognitywnej, Kraków: Universitas.

SAUSSURE F. DE, 1961, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

STALMASZCZYK P. (red.), 2006, Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

STALMASZCZYK P. (red.), 2008, Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Wydawnictwo Lexis.

STALMASZCZYK P. (red.), 2010, Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

STALMASZCZYK P. (red.), 2011, Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

STĘPIEŃ A. B., 1995, Wstęp do filozofii, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

STĘPIEŃ M., 2009, Mówienie i prawda. O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego, Warszawa: BEL Studio.

SUCH J., SZCZEŚNIAK M., 1999, Filozofia nauki, Poznań: Wydawnictwo UAM.

SUCH J., SZCZEŚNIAK M., 2001, Ontologia przyrodnicza, Poznań: Wydawnictwo UAM.

TABAKOWSKA E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków: Universitas.

TATARKIEWICZ W., 2005, Historia filozofii, t. 1–3, Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN.

URBAŃCZYK S. (red.), 1978, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

ŻYCIŃSKI J., 1996, Elementy filozofii nauki, Tarnów: Wydawnictwo Biblos.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism