Między langue a parole: język w perspektywie kodowania

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.023

Abstrakt


W artykule dyskutuje się z tezą Linde-Usiekniewicz, przedstawioną między innymi w książce From Conflict Through Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax and Information Structure in Natural Languages, że postulowane w jej propozycji opisu języka z perspektywy nadawcy (ang. Encoding Grammar) rozróżnienie między strukturami języka i reprezentacjami wypowiedzeń odpowiada de Saussure’owskiemu odróżnieniu langue od parole. Pokazuje się, że analogia taka może być przyjęta dla struktur (odpowiedników langue), ale już nie dla reprezentacji: ani semantycznej, ani dwóch postulowanych reprezentacji składniowych – głębinowej i powierzchniowej.


Słowa kluczowe


langue; parole; perspektywa nadawcy; gramatyka kodowania; semantyka; składnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ASUDEH A., TOIVONEN I., 2009, Lexical-Functional Grammar, w: B. Heine, H. Narrog (eds.), The Oxford Handbook of Linguistic Analysis, Oxford: Oxford University Press, s. 425–458.

CHOMSKY N., 1986, Knowledge of Language: Its Nature, Origins, and Use, Nowy Jork: Praeger.

CHOMSKY N., 1995, The Minimalist Program, Cambridge, MA: The MIT Press.

COŞERIU E., 1967, Sistema, norma y habla, w: idem, Teoría del lenguaje y lingüística general, Madryt: Gredos, s. 11–113.

COŞERIU E., 1981, Lecciones de lingüística general, Madryt: Gredos.

DANIELEWICZOWA M., 2004, Przedmowa do wydania polskiego. Ferdynand de Saus-sure – siła paradoksu, w: F. de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, s. 11–24.

DANIELEWICZOWA M., 2013, Langage – kłopotliwy element Saussure’owskiej triady, Przegląd Humanistyczny 5, s. 5–15.

DRZAZGOWSKA E., 2011, Humboldt: przełamanie arystotelesowskiego modelu relacji oznaczania, Lingua ac Communitas 21, s. 53–78.

GOLDBERG A., 2006, Construction at Work. The Nature of Generalizations in Lan gu age, Oxford: Oxford University Press.

HENGEVELD K., MACKENZIE J. L., 2008, Functional Discourse Grammar. A typologically-based theory of language structure, Oxford: Oxford University Press.

HJELMSLEV L., 1979, „Langue” i „parole”, w: H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 9–17.

HUMBOLDT W., 2002, O myśli i mowie – wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, tłum. E. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

HYMES D., 2001, On communicative competence, w: A. Duranti (red.), Linguistic an thropology, Oxford: Blackwell, s. 53–73.

JAKOBSON R., 1971, Zeichen und System der Sprache. Discussionsbeitrag, Selected Writings II, Berlin: Walter de Gruyter, s. 272–279.

LINDE-USIEKNIEWICZ J., 2012a, From Conflict Through Compromise to Collabora-tion: Semantics, Syntax and Information Structure in Natural Languages: War-szawa, Nakładem Wydziału Polonistyki.

LINDE-USIEKNIEWICZ J., 2012b, Czy istnieje struktura semantyczna języka?, w: A. Mikołajczuk, K. Waszakowa (red.), Odkrywanie znaczeń w języku, Warszawa: Wydawnictwa UW, s. 263–279.

LINDE-USIEKNIEWICZ J., w druku, El objeto directo e indirecto dislocados y pleonásticos en la sintaxis de dependencia.

LOPATKOVÁ M., PLÁTEK M., SGALL P., 2007, Towards a Formal Model for Functional Generative Description. Analysis by Reduction and Restarting Automata, The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 87 (June 2007), s. 7–26.

MEL’ČUK I. A., 1988, Dependency Syntax: Theory and Practice, Albany: SUNY Press.

MEL’ČUK I. A., 2004, Actants in Syntax, Linguistics 42: 2, s. 247–291.

POLAŃSKI K., 2002, Wprowadzenie, w: F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólne-go, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 5–22.

SAUSSURE F. DE, 2002a, Écrits de linguistique générale, Paryż: Gallimard.

SAUSSURE F. DE, 2002b, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SAUSSURE F. DE, 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

SPERBER D., WILSON D., 1986, Relevance. Communication and Cognition, Oxford: Oxford University Press.

ZAWADOWSKI L., 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism