Myśl de Saussure’a w polskim przekazie lingwistycznym. Promotorzy i oponenci

Magdalena Danielewiczowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.019

Abstrakt


Artykuł dotyczy recepcji myśli F. de Saussure’a w Polsce. Głównym celem autorki jest oddanie sprawiedliwości tym badaczom, którzy w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku przyczynili się do rozpowszechnienia Saussure’owskich idei w polskim językoznawstwie, oraz zwrócenie uwagi na nieporozumienia, jakie w środowisku polskich lingwistów narosły wokół Kursu językoznawstwa ogólnego.

Struktura artykułu jest dwudzielna. W części pierwszej wskazani zostali promotorzy omawianej teorii, a mianowicie Jerzy Kuryłowicz, Leon Zawadowski, Adam Heinz oraz Andrzej Bogusławski, w drugiej – zaprezentowani zostali jej najbardziej zagorzali oponenci. Zamierzeniem autora jest oddalenie ich głównych zarzutów. 


Słowa kluczowe


językoznawstwo ogólne; historia polskiego językoznawstwa; strukturalizm; teoria Ferdynanda de Saussure’a; recepcja myśli de Saussure’a

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARRIVE M., 2007, A la recherche de Ferdinand de Saussure, Paris: PUF.

ARRIVE M. (éd.), 2008, Du côté de chez Saussure, Limoges: Lambert Lucas.

ARRIVE M., 2012, Un moment important dans l’histoire des sciences humaines: l’oeuvre de Ferdinand de Saussure, Conférence de Michel Arrivé – Université de Lyon, 11 janvier 2012, [online :] http://3la.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/conference-Michel-Arrive.pdf.

BOBRAN M., DOROS A., 1975, Wstęp do językoznawstwa, Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe WSP.

BOBROWSKI I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

BOGUSŁAWSKI A., 1959, O zasadach analizy morfologicznej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XVIII, s. 87– 95.

BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.

BOGUSŁAWSKI A., 1978, Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, w: M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 17–30.

BOGUSŁAWSKI A., 1978a, Towards an Operational Grammar, Studia Semiotyczne VIII, s. 29–90.

BOGUSŁAWSKI A., 1993, O proporcjonalności w języku i jej warunkach, w: J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.), Językoznawstwo diachroniczne i syn-chroniczne, Warszawa: Wydawnictwa UW, s. 59–76.

BOGUSŁAWSKI A., 1996, Jeszcze o delimitacji bilateralnych wielkości językowych, w: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae Slavisticae. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 47–56.

BOGUSŁAWSKI A., 2007, A Study in the Linguistics-Philosophy Interface, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej.

BOGUSŁAWSKI A., Praska szkoła językoznawstwa. Roman Jakobson (1896–1982), maszynopis.

CHOI Y.-H., 2002, Le problème du temps chez Ferdinand de Saussure, Paris: L’Harmattan.

DANIELEWICZOWA M., 2012, W głąb specjalizacji znaczeń, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej, Bel Studio.

DANIELEWICZOWA M., 2012a, Dziedzictwo Ferdynanda de Saussure’a w jednym z nurtów polskiej semantyki, w: K. Petryk (red.), Strukturalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, IBL, Tom 92 serii Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 340–352.

DEPECKER L., 2009, Comprendre Saussure d’après les manuscrits, Paris: Colin.

DOROSZEWSKI W., 1929/1962, „Langue” et „parole”. Une page de l’histoire des idées générales en linguistique, pol. przekł. J. Chludzińskiej, w: tegoż, Studia i szkice językoznawcze, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 80–88.

DOROSZEWSKI W., 1933/1962, Quelques remarques sur les rapports de la sociologie et la linguistique: Durkheim et de Saussure, w: J. C. Pariente (éd.), Essais sur le langage, Paris: Éd. De minuit, s. 99–109.

DOROSZEWSKI W., 1961, O podstawowych koncepcjach Kursu de Saussure’a, w: F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 5–11.

DOROSZEWSKI W., 1962, Studia i szkice językoznawcze, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 102–115.

DUTKA-MAŃKOWSKA A., 2001, Współczesne interpretacje Kursu językoznawstwa ogólnego F. de Saussure’a, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LVII, s. 11–19.

DUTKA-MANKOWSKA A., 2012, La critique des idées saussuriennes par Witold Doroszewski dans son introduction à la première édition du CLG en polonais, w: A. Dutka-Mańkowska, A. Kieliszczyk, E. Pilecka (red.), Grammaticis Unitis, Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, Warszawa: Wydawnictwa UW, s. 100–108.

GOŁĄB Z., HEINZ A., POLAŃSKI K., 1995, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

GRZEGORCZYKOWA R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

HARRIS R., 2001, Saussure and His Interpreters, Edinburgh: Edinburgh University Press. http://dx.doi.org/10.3366/edinburgh/9780748613083.001.0001

HEINZ A., 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. VI.

HEINZ A., 1980, Profesor Kuryłowicz jako teoretyk języka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DLVII, Prace Językoznawcze, z. 66, s. 53–60.

IZERT M., PACHOCIŃSKA E., 1998, Wstęp do językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Instytut Romanistyki UW.

KURKOWSKA H., WEINSBERG A. (red.), 1979, Językoznawstwo strukturalne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KURYŁOWICZ, 2004 [1927], Indo-European and Hittite ḫ, w: W. Smoczyński (ed.), The Young Kuryłowicz, transl. by A. Holvoet, vol. V, Kraków: Zakład Językoznawstwa Indoeuropejskiego UJ, s. 5–16.

KURYŁOWICZ J., 1936, Dérivation lexicale et dérivation syntaxique. Contribution à la théorie des parties du discours, Buletin de la Société linguistique de Paris, XXX VII, fasc. 1, s. 79–92.

KURYLOWICZ J., 1949, La nature des procès dit "analogiques", SPAU, Kraków, przedr. w: Readings in Linguistics II, Chicago–London 1966.

KURYŁOWICZ J., 1949a, Le problème du classement des cas, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego IX, s. 20–43.

KURYLOWICZ J., 1963, Le mécanisme différenciateur de la langue, Cahiers Ferdinand de Saussure, vol. 20, s. 31–37.

KURYŁOWICZ J., 1971, Współczesne językoznawstwo, Znak. Miesięcznik, rocz. XXIII (203), s. 537–560.

KURYLOWICZ J., 1978, Lecture du «Mémoire» en 1978: un commentaire, Cahiers Ferdinand de Saussure, vol. 32, s. 7–26.

KURYŁOWICZ J., 1987, Studia językoznawcze: wybór prac opublikowanych w języku polskim, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KYHENG R., 2006, Le langage: faculté, ou généralisation des langues? Enquête saussurienne, Texto!, mars 2006, vol. XI, n°1, [online:] http://www.revue-texto.net/Saussure/Sur_Saussure/Kyheng_Langage.html.

ŁUCZYŃSKI E., MAĆKIEWICZ J., 1999, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

MAŃCZAK W., 1969, Critique du structuralisme, Hague: Mouton.

MAŃCZAK W., 1970, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Ossolineum.

MEJIA QUIJANO C., 2008/2011, Le cours d’une vie. Portrait diachronique de Ferdinand de Saussure, t. 1–2, Genève: Psyché.

MILEWSKI T., 1960, Wstęp do językoznawstwa, wyd. III, Łódź–Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

NORMAND C., 2000, Saussure, Le Belles Lettres.

POLAŃSKI K., 2002, Wprowadzenie, w: F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólne-go, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 5–22.

POMIAN K., 1971, Strukturalizm, humanistyka, filozofia, Znak Miesięcznik, rocz. XXIII (203).

SANDERS C. (ed.), 2004, The Cambridge Companion to Saussure, Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CCOL052180051X

SAUSSURE F. DE, 1961, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, wstęp W. Doroszewski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SAUSSURE F. DE, 2002, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, wprowadz. i oprac. K. Polański, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SAUSSURE F. DE, 2002a, Écrits de linguistique générale, Paris: Gallimard.

SAUSSURE F. DE, 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, przekł., wstęp i red. M. Danielewiczowa, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

SAUSSURE F. DE., 2011, Science du langage, De la double essence du langage, R. Amac ker (ed.), Genève: Droz.

STRUTYŃSKI J., 1996, Gramatyka polska, Kraków: Księgarnia Akademicka.

URBAŃCZYK S. (red.), 1978, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław: Ossolineum.

UTAKER A., 1996, Le problème philosophique du son chez Ferdinand de Saussure et son enjeu pour la philosophie du langage, « Les papiers du Collège international de philosophie », n° 23, s. 41–58, [online:] http://www.revue-texto.net/Saussure/Saussure.html.

WEINSBERG A., 1983, Językoznawstwo ogólne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

ZAWADOWSKI L., 1951, Rzeczywisty i pozorny wpływ kontekstu na znaczenie, w: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 4, 1949 – Dodatek 2, Wrocław, s. 1–18.

ZAWADOWSKI L., 1956, Les fonctions du texte et des catégories de propositions, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XV, s. 31.

ZAWADOWSKI L., 1957, Podzielność morfologiczna a znaczenie wyrazu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, seria A, nr 5, s. 241–264.

ZAWADOWSKI L., 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism