Transformacja immanentną cechą przekładu tekstu specjalistycznego – na podstawie polskiego tłumaczenia Koranu z 2. połowy XVI w.

Joanna Kulwicka-Kamińska, Magdalena Lewicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.006

Abstrakt


W artykule postawiono tezę, iż praca tatarskich translatorów Koranu z 2. połowy XVI w. w zakresie przyjętych strategii translatorskich, wybranych metod i sposobów tłumaczenia oraz implikowanego przez nie stopnia transformacji oryginału wpisuje się w zasady przekładu tekstu naukowego humanistycznego. Jako przykład posłużyła terminologia muzułmańska, wyekscerpowana z dwóch kopii oryginalnego tatarskiego tefsiru. Wykazano, iż tłumaczenie świętej księgi muzułmanów charakteryzuje się zarówno wiernością wobec oryginału, wyrażającą się m.in. brakiem ekwiwalencji, jak również licznymi modyfikacjami arabskiego źródła. Cechy te uznaje się za istotne wyznaczniki przekładu tekstu specjalistycznego.


Słowa kluczowe


historia języka polskiego; semantyka; leksykografia; przekład; terminologia religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danecki J., Kozłowska J., 1996, Słownik arabsko-polski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Drozd, 1999, Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku. Zagadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych, Warszawa: Dialog.

Gajd a S., 1990, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole: WSP.

Grucza F., 1981, Zagadnienia translatoryki, w: F. Grucza (red.), Glottodydaktyka a translatoryka, Warszawa: WUW, s. 9–29.

Kielar B. Z., 1988, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum.

Kozłowska Z., 2007, O przekładzie tekstu naukowego. Na materiale tekstów językoznawczych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łapicz C., 2008, Glosy, komentarze, objaśnienia etc., czyli o pozakoranicznych dopiskach w rękopiśmiennych tefsirach muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, w: T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė (red.), Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Visuomenės Tradicijoje: Totoriai ir Karaimai, Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, s. 69–80.

Meredith-Owens G. M., Nadson A., 1970, The Byelorussian Tartars and their Writings, The Journal of Byelorussian Studies II, nr 2, s. 141–176.

Nikitina S. E., 1987, Semanticheskijj analiz jazyka nauki. Na materiale lingvistiki, Moskva: Nauka.

Reiss K., 1976, Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text, Kronberg: Scriptor.

Suter P., 2004, Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir, Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag.

Wawrzyniak Z., 1991, Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woronowicz A., 1935, Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość, Rocznik Tatarski II, s. 376–394.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism