Komentarze datacyjne do Andrzeja Bańkowskiego Etymologicznego słownika języka polskiego

Jan Wawrzyńczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.034

Abstrakt


The article contains a critical analysis of the material included in the well-known etymological dictionary of the Polish language by A. Bańkowski. It specifies the dates of appearance in the Polish language of more than 100 lexemes, and provides methodological comments on the process of word-dating.


Słowa kluczowe


etymologia polska; datowanie i redatacja haseł; dobór źródeł tekstowych poświadczających najstarsze użycia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CDEP − Rykaczewski E., 1849, A complete dictionary English and Polish, Berlin: B. Behr.

CDPE − Rykaczewski E., 1851, A complete dictionary Polish and English, Berlin: B. Behr.

DNPS − Troj ański J. K., 1844–1847, Dokładny niemiecko-polski słownik [...], cz. 1–2, Poznań–Berlin–Bydgoszcz: E. S. Mittler.

DPNS − Troj ański J. K., 1835–1836, Dokładny polsko-niemiecki słownik [...], cz. 1–2, Poznań–Berlin–Bydgoszcz: E. S. Mittler.

DSWP − Rykaczewski E., 1856, Dokładny słownik włosko-polski [...], Berlin: B. Behr.

Dykcjonarz − Amszejewicz M., 1859, Dykcjonarz zawierający wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone [...], Warszawa: A. Gins.

E-XX − Lam S. (red.), 1938, Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedja XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Trzaski, Everta i Michalskiego.

ESJP − Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ESWO − Lam S. (red.), 1939, Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych [...], Warszawa: Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego SA.

EW − Laskowski O. (red.), 1931–1939, Encyklopedja wojskowa, t. 1–8, Warszawa: Towarzystwo

Wiedzy Wojskowej.

NSPR − Łubkowski [imię nieznane], 1836, Nowy słownik polsko-rosyjski, Warszawa: Druk. Banku Polskiego.

Oczyszciciel − Kortowicz E. S., 1891, Oczyszciciel mowy polskiej czyli słownik obcosłów [...], Poznań: Nakł. Autora.

Przetwory − Przetwory z owoców i warzyw, 1948, Warszawa: Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej Wydział Kobiecy.

SIJP − Arct M., 1929, Słownik ilustrowany języka polskiego, t. 1–2, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

SJPDor. − Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SJPL − Linde S. B., 1807–1814, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa: Druk. XX. Pijarów.

SJPLehr − Lehr-Spławiński T. (red.), 1938–1939, Słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego.

SO-JT − Jodłowski S., Taszycki W., 1951, Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej, wyd. 2, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

SO-K − Kokowski W., 1903, Słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa– –Łódź: Nakł. L. Fiszera.

SPR − Grekow N. I., Rozwadowska M. F. (red.), 1949, Słownik polsko-rosyjski, Warszawa: Współpraca.

SPRAST − Czepieliński F., 1873, Słownik polsko-rossyjski administracyjno-sądowo- -techniczny,

cz. 1–2, wyd. drugie, Warszawa: Druk. J. Goldman.

SWarsz. − Karłowicz J., Kryński A. A., Niedźwiedzki W. (red.), 1900–1927, Słownik języka polskiego, t. 1–8, Warszawa: Nakładem Prenumeratorów / Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.

SWil. − Zdanowicz A. i in., 1861, Słownik języka polskiego, t. 1–2, Wilno: Wydawnictwo Maurycego Orgelbranda.

SWO-A − Arct M., 1935, Słownik wyrazów obcych. 33 000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich, wyd. 13, Warszawa: Wyd. M. Arcta.

SWO-R − Rysiewicz Z. (red.), 1958, Słownik wyrazów obcych, wyd. 3, Warszawa: Państwowy

Instytut Wydawniczy.

ŹW − Muchliński A., 1858, Źródłosłownik wyrazów [...], Petersburg: Cesarska Akademia

Nauk.

ПРС − Красный Ю. (ред.), 1931, Польско-русский словарь, Москва: Советская энциклопедия.

РПС − Красный Ю. (ред.), 1933, Русско-польский словарь, Москва: Советская энциклопедия.

Iwanowski M., 2011, Русизмы в Этимологическом словаре польского языка Ан- джея Баньковского, Łódź: Instytut Rusycystyki UŁ.

Karaś H., 1996, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów, Warszawa: Elipsa.

Koneczna H., 1936–1937, Wyrazy angielskie w języku polskim, Poradnik Językowy, z. 9, s. 161–170.

Majer J., 1849, Uwagi w przedmiocie zasad słownictwa lekarskiego [...], Kraków: Druk. UJ.

Nowowiejski B., 1996, Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism), Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW.

Piotrowski T., 2006, Indeks chronologiczny wyrazów polskich, Poradnik Językowy, z. 9, s. 72–77.

Wawrzyńczyk J., 2009, Autosuplement do Słownika Warszawskiego, Poznań: Sorus.

Wawrzyńczyk J., 2010, Inny „Doroszewski”, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Wawrzyńczyk J., 2011, Słownictwo nowopolskie. Redatacje, Warszawa: BEL Studio.

Wawrzyńczyk J., 2011a, Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna, t. 8, Warszawa: BEL Studio.

Wierzchoń P., 2008, Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń P., 2010–2011, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały

z lat 1901–2010, t. 1–2, Warszawa: BEL Studio.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism