Jednostka reduplikująca wyrażenia atrybutywne. Próba opisu

Karol Mikicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.025

Abstrakt


The aim of the paper is to describe the prosodic, syntactic and semantic properties of the operational iterating unit watr/watr/w. The properties of this unit were initially discussed by Adam Dobaczewski (2009). This paper concentrates on the phrase daleki daleki spacer ‘long, long walk’, which exemplifies the operational unit watr/watr/w. First, the prosodic features and syntactic properties of the discussed unit are presented. The semantic analysis shows the difference between synsyntagmatic lexems (as defined by Wajszczuk 2005) and the unit under examination (both intensify the meaning of the attributive expression). Next, the paper considers the attributes that can be reduplicated, and the change of utterance meaning caused by this kind of operation. Finally, the semantic representation of the unit watr/watr/w is presented.


Słowa kluczowe


emantyka, wyrażenie atrybutywne, reiteracja, operacja iterująca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałabaniak D., 2009, Polskie intensyfikatory leksykalne na tle wyrażeń gradacyjnych, Toruń (maszynopis rozprawy doktorskiej).

Bednarek A., 1994, Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Bogusławski A., 1988, Preliminaria gramatyki operacyjnej, tłum. R. Gozdawa-Gołębiowski, Polonica XIII, s. 163–223.

Bogusławski A., 1991, Polski sufiks -utki, Poradnik Językowy 5–6, s. 174–179.

Bogusławski A., 2009, Myśli o gwiazdce i regule, Warszawa: KLF UW.

Dobaczewski A., 2006, O pewnych konstrukcjach opartych na reiteracji, Polonica XXVI–XXVII, s. 161–168.

Dobaczewski A., 2009, Operacje iterujące w języku polskim (wprowadzenie do opisu), Poradnik Językowy 9, s. 26–36.

Grochowski M., 2009, Jak oceniamy sensowność zdań? Uwagi wstępne [online], http://akademia.pwn.pl/wyklad2.php [dostęp 4 V 2011].

ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

SJPSz: Szymczak M. (red.), 1995, Słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SWJP: Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga.

USJP: Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa: KLF UW.

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wierzbicka A., 1971, Porównanie – gradacja – metafora, Pamiętnik Literacki 57, z. 4, s. 127–147.

Wierzbicka A., 1999, Włoska reduplikacja, w: A. Wierzbicka, Język. Umysł. Kultura, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 270–299.

Wierzbicka A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin: Wydawnictwo UMCS


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism