Co mogę (po)wiedzieć o wiedzy, komunikacji i myślach zwierząt? Rekonesans semantyczny

Tomasz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.022

Abstrakt


The author of the paper aims at providing a disciplined description of expressions that refer to semantic properties associated with animals and their minds. The author reflects on the role of animals in language (on the basis of linguistic data), and asks whether animals think. The author hypothesizes that animals think differently from men, because they do not speak and they think only about what they need. The method of analysis is based on putting forward hypotheses in the form of analytical implications and subjecting them to falsification by bringing them down to contradiction.


Słowa kluczowe


semantyka; epistemologia; umysł; zwierzę; język polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1996a, Logiczne, nielogiczne, pozalogiczne, Przegląd Humanistyczny 5, s. 109–142.

Bogusławski A., 1996b, Świętość jakości życia?, Przegląd Humanistyczny XL/2, s. 1–38.

Bogusławski A., 2001, O pozytywnej stronie granic poznania, w: A. Białecka, J. Jadacki (red.), U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 209–245.

Bogusławski A., 2004, Rezygnacja i nadzieja filozofów, Przegląd Humanistyczny, nr 383, s. 1–26.

Bogusławski A., 2005, Do teorii czasownika powiedzieć, Polonica XXIV–XXV, s. 139–155.

Bogusławski A., 2007, A Study in the Linguistics-Philosophy Interface, Warszawa: BEL Studio.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych,

Warszawa: KLF UW.

Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa: PWN.

Dunaj B. (red.), 1999, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga.

Duraj-Nowosielska I., 2007, Robić coś i coś powodować. Opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim, Warszawa: Wydano Nakł. Wydz. Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karolak S., 2006, Czy dativus jest przypadkiem semantycznym?, w: I. Bobrowski, K. Kowalik (red.), Od fonemu do tekstu: prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, Kraków: Wydawnictwo LEXIS, s. 249–256.

Kołakowski L., 1999, Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus, Poznań: Zysk i S-ka.

Mazur R., Klimarczyk M., Rudy J., Nyka W., 2006, Wielopiętrowość zaburzeń mowy w praktyce lekarskiej, Psychiatria, t. 3, nr 3, s. 112–116.

Nagel T., 1974, What is it like to be a bat, The Philosophical Review, 83: 4, s. 435– 450.

Nagel T., 2002, How to be a Bat, w: D. J. Chalmers i in. (red.), Philosophy of Mind Classical and Contemporary Reading, Oxford: Oxford University Press.

Sauss ure de F., 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, przekł., wstęp i red. nauk. M. Danielewiczowa, Warszawa: Wyd. Dialog.

Searle J. R., 2010, Umysł. Krótkie wprowadzenie, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Spaeman R., 2001, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

Wierzbicka A., 1970, Semantyka zdań o zwierzętach, Pamiętnik Literacki, z. 1, s. 199.

Wittgenstein L., 2006, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaron Z., 1998, Czy z wierzę to k toś? Językowe dowody podmiotowości zwierząt, Prace Filologiczne XLIII, s. 507–515.

Zaron Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW oraz BEL Studio.

Zaron Z., 2011, Ktoś to znaczy kto? O językowym statusie roślin, Poradnik Językowy, z. 1, s. 121–130.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism