Synchrónia a diachrónia v Slovníku koreňových morfém slovenčiny

Martina Ivanová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.012

Abstrakt


 In the paper the author describes the dynamics of the word formation processes and their representations in Slovník koreňových morfém slovenčiny (2007). Demotivation processes have several degrees reflected in the dictionary through various lexicographical tools of description. Depending upon the measure, semantic or formal decorrelation between two units leads to the existence of radix polysemy, delimitation of potential morphematic boundaries, or perintegration in primary word formation structure.


Słowa kluczowe


súbor radixov; slovotvorné hniezdo; demotivácia

Pełny tekst:

PDF (Czech)

Bibliografia


BUZÁSSYOVÁ K., JAROŠOVÁ A. (red.), 2006, Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G, Bratislava: Veda.

DOLNÍK J., 1995, Motivácia a lexikalizácia, Slovenská reč 60, s. 65–70.

DOLNÍK J., 2003, Lexikológia, Bratislava: Univerzita Komenského.

FURDÍK J., 1993, Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie, Levoča: Modrý Peter.

FURDÍK J., 1994, Integračné procesy pri lexikálnych prevzatiach, Jazykovedný časopis 45, s. 95–102.

FURDÍK J., 2008, Teória lexikálnej motivácie, M. Ološtiak (red.), Košice: Vydavateľstvo LG.

MACHEK V., 1968, Etymologický slovník jazyka českého, Praha: Academia.

OLOŠTIAK M., 2007, Interlingválna a slovotvorná motivácia, Jazykovedný časopis 58, s. 103–112.

SOKOLOVÁ M., IVANOVÁ M., DZIAKOVÁ K., 2003, Zásady spracovania slovníka koreňových morfém slovenčine, Jazykovedný časopis 54, s. 67–82.

SOKOLOVÁ M., GENČI J., 2006, Štatistické spracovanie apelatívnych radixov, w: M. Sokolová, M. Ivanová, M. Ološtiak (red.), Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania), Prešov: FF PU, s. 27–56.

SOKOLOVÁ M., OLOŠTIAK M., IVANOVÁ M. et al., 2007, Slovník koreňových morfém slovenčiny (2., upravené vydanie), Prešov: FF PU.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism