Kalki językowe w ukraińskich gwarach nadsańskich

Tatiana Kołodyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.034

Abstrakt


 

 

The paper analyses linguistic calques which appear in the Ukrainian dialects of the San region in Poland. The processes of linguistic interference and mutual influence of the cultures are reflected in the dialectical material from the Polish and East Slavonic (Ukrainian) border. Special attention is paid to word-formation calques, semantic calques and phrasal calques. Calquing as a source of enrichment is, at this stage of dialectical development, a very lively and dynamic process

Słowa kluczowe


ukraińska gwara nadsańska; kalki językowe; słowotwórcze; semantyczne; leksykalne; frazeologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DUBISZ S., SĘKOWSKA E., 1990, Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba definicji i klasyfikacji), w: W. Miodunka (red.), Język polski w świecie, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 217–233.

CZYŻEWSKI F., 1982, O interferencji językowej w gwarach włodawskich, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 24. Humanistyka 2, s. 55–72.

GREK-PABISOWA I., 1983, Zapożyczenia w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce. Cz. I. Typy i sposoby przyswajania wyrazów polskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXII, s. 47–64.

KARAŚ H., 1996, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów (na podstawie prasy warszawskiej z lat 1795–1918), Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

KRAWCZYK A., 2007, Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu, Warszawa: Wydawnictwo DiG.

NEPOP L., 2002, Interferencja leksykalna i jej odmiany (na przykładzie słownictwa kresowego), w: J. Rieger (red.), Język mniejszości w otoczeniu obcym, Warszawa: Semper, s. 101–127.

OBARA J., 1989, Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

PAŚKO D., 2007, Słowotwórcze kalki językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku augustowskim, w: Słowotwórstwo i tekst. Prace Slawistyczne 124, Warszawa: SOW, s. 171–177.

POLAŃSKI K., 1999, Kalka językowa (klisza, refleks), w: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, s. 284.

ПШЕП’ЮРСЬКА M., 1938, Надсянський говір, Праці Українського Наукового Інституту, Т. XLIV: Серія філологічна, Кн. 7, Варшава.

RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA E., 1996, Rzeczowniki motywowane w dawnej ukraińskiej gwarze nadsańskiej, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej XXXIII, s. 193–212.

ВАЙНРАХ У., 2000, Языковые контакты, перев. Ю. А. Жлуктенко, Благовещенцк.

СЕЛИМСКИ Л., 2000, Кальки и калькирование в българския език, w: K. Kleszczo-wa, L. Selimski (red.), Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji, Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 123–131.

Słownik frazeologiczny, 2009, wybór i oprac. zespół redakcyjny, Warszawa: Buch-mann.

NAWROT A., JABŁOŃSKA P. (red.), 2009, Słownik związków frazeologicznych, Kraków: Wydawnictwo Greg.

Українські народні прислів’я та приказки, 1963, Київ: Державне видавництво художньої літератури.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism