Cudzie propriá v slovenčine z pohľadu teórie motivácie v lexikálnej zásobe

Martin Ološtiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.031

Abstrakt


The paper deals with adaptation of foreign proper names (FPN) in Slovak. The issue is analysed from the viewpoint of the theory of lexical motivation (first proposed by J. Furdík). As far as FPN are concerned, two types of lexical motivation are highlighted, namely onymic motivation and interlingual motivation. Onymic motivation concerns proper nouns and interlingual motivation concerns loan-words. The paper treats the problem of co-occurrence of the above mentioned two types of motivation, and their occurrence in conjunction with other motivation types, namely word-formation motivation (word-formation adaptation of FPN), syntactic motivation (concerning multi-word expressions), phonic motivation (concerning lexemes with a marked form), abbreviation motivation (concerning abbreviations). The exemplification is based on the corpus of English proper nouns, taken from Slovník anglických vlastných mien v slovenčine (Dictionary of English Proper Names in Slovak; Ološtiak et al. 2006).

Słowa kluczowe


lexikálna zásoba; lexikológia; lexikálna motivácia; cudzie propriá

Pełny tekst:

PDF (Czech)

Bibliografia


BLANÁR V., 1996, Teória vlastného mena (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii), Bratislava: Veda.

BUZÁSSYOVÁ K., 2001, Slovotvorné paradigmy: ich sémantická podmienenosť a určenosť, w: J. Mlacek (red.), Studia Academica Slovaca 30, Bratislava: Stimul, s. 72– 82.

CRYSTAL D., 1995, The Cambridge Encyclopedia of English Language, Cambridge: Cambridge University Press.

FISIAK J., 1986, The word-formation of English loanwords in Polish, w: W. Viereck, W. D. Bald (red.), English in contact with other languages. Studies in honour of Broder Carstensen on the occasion of his 60th birthday, Budapest: Akadémiai Kiádó, s. 253–263.

FURDÍK J., 1994, Integračné procesy pri lexikálnych prevzatiach, Jazykovedný časopis 45, s. 95–102.

FURDÍK J., 2000, Motywacja słowotwórcza między innymi typami motywacji leksy-kalnej, w: K. Kleszczowa, L. Selimski (red.), Słowotwórstwo a inne sposoby no-minacji, Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (Katowice 27–29 września 2000 r.), Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 59–62.

FURDÍK J., 2005, Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin (red. M. Ološtiak, L. Gianitsová-Ološtiaková), Košice: Vydavateľstvo LG.

FURDÍK J., 2008, Teória motivácie v lexikálnej zásobe (red. M. Ološtiak), Košice: Vydavateľstvo LG.

OLOŠTIAK M., 2007, Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine), Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. [Tento dokument je prístupný aj online: http://olostiak.webz.cz/Publikovane/propria_monografia_2007.pdf ].

OLOŠTIAK M., 2008, Proprium ako slovotvorný motivant (rozšírená verzia), Slovenská reč 72, s. 321–343. [Tento dokument je prístupný aj online: http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2007/6/sr2007-6.pdf ].

OLOŠTIAK M., BILÁ M., TIMKOVÁ R., 2006, Slovník anglických vlastných mien v slovenčine, Bratislava: Kniha-spoločník.

SABOL J., 1980, Zvukové ustrojenie vlastného mena a jeho komunikačné súvislosti, w: M. Majtán (red.), Spoločenské fungovanie vlastných mien. VII. slovenská onomastická konferencia, Bratislava: Veda, s. 35–40.

SOKOLOVÁ M., OLOŠTIAK M., IVANOVÁ M. et al., 2005, Slovník koreňových morfém slovenčiny, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism