Przejawy internacjonalizacji we współczesnej polszczyźnie na przykładzie zjawisk słowotwórczych

Michał Szczyszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.028

Abstrakt


In this paper I present the results of the DiaGest Research Group studies on multimodal interpersonal communication (interpersonal verbal and nonverbal communication behaviours). For the purpose of this paper I have analysed word-formation structures which occur in the DiaGest Research Group database (this database collects spoken Polish utterances), in search for derivatives with foreign, non-Polish components (e.g. formative stems or suffixes). However, I found only a few derivatives with the foreign component: scarcely 4,5% of whole word-formation collection in the DiaGest’s database. This result suggests that the internationalisation processes in modern Polish (in spoken Polish), particularly in the word-formation system, described by Waszakowa (2005), and also to some extent Jadacka (2001), are not as advanced as might appear from these two studies.

These facts point to the need of a fresh reconsideration of the theoretic model of modern Polish word-formation system, a model which would include spoken Polish

Słowa kluczowe


internacjonalizacja; polszczyzna mówiona; system słowotwórczy; derywacja w polszczyźnie mówionej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GRZEGORCZYKOWA R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

JADACKA H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

JARMOŁOWICZ E., KARPIŃSKI M., MALISZ Z., SZCZYSZEK M., 2007, Gesture, Prosody and Lexicon in Task-Oriented Dialogues: Multimedia Corpus Recording and La-belling, Lecture Notes in Artificial Intelligence. Subseries of Lecture Notes in Computer Science, nr 4775, s. 99–110.

KARPIŃSKI M., JARMOŁOWICZ-NOWIKOW E., MALISZ Z., SZCZYSZEK M., JUSZCZYK K., 2008, Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych, Investigationes Linguisticae, vol. 16, s. 1–14.

KURCZ I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we „Scholar”.

SATKIEWICZ H., 1969, Kryterium ilościowe jako wskaźnik produktywności formantów słowotwórczych, Prace Filologiczne XIX, s. 109–118.

SZCZYSZEK M., 2002, /rec./, Hanna Jadacka, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Język Polski LXXXII, s. 150–154.

SZCZYSZEK M., 2006, Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska), Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.

SZCZYSZEK M., 2009, Konstrukcje słowotwórcze w dialogu zadanio-wo-instruktażowym, w: E. Graf, J. Rabiega-Wiśniewska, N. Thielman (red.), Be-iträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 12, München: Verlag Otto Sagner, s. 167–176.

WASZAKOWA K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

WOLIŃSKI M., 2003, System znaczników morfosyntaktycznych w korpusie IPI PAN, Polonica XXII–XXIII, s. 39–55.

WOLIŃSKI M., PRZEPIÓRKOWSKI A., 2001, Projekt anotacji morfosyntaktycznej korpusu języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo IPI PAN.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism