Swoistość zapożyczeń z języków blisko spokrewnionych (na przykładzie zapożyczeń czeskich i wschodniosłowiańskich w języku polskim)

Bogdan Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.026

Abstrakt


The author discusses the status of loanwords in cognate languages on the basis of Czech and Russian loanwords in Polish e.g. Polish zakąska ‘snack, starter’ from Russian zakuska ‘hors d’oeuvre’. Such borrowings are usually considered to be lexical (formal-semantic) loanwords, where foreign phonemes have been regularly replaced with the etymologically corresponding phonemes. The author provides evidence that in fact we deal here with the phenomenon of structural calques.


Słowa kluczowe


zapożyczenia formalnosemantyczne; kalki strukturalne; zapożyczenia (kalki) semantyczne; adaptacja fonetyczno-morfologiczna zapożyczeń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BASAJ M., SIATKOWSKI J., 2006, Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

DOROSZEWSKI W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa: Wiedza Powszechna.

KARAŚ H., 1996, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

KARŁOWICZ J., KRYŃSKI A., NIEDŹWIEDZKI W. (red.), 1900–1927, Słownik języka polskiego, t. 1–8, Warszawa: E. Lubowski.

LEHR-SPŁAWIŃSKI T., 1927, Pochodzenie i rozpowszechnianie wyrazu „król” w polszczyźnie i innych językach słowiańskich, Prace Filologiczne XII, s. 44–53.

MAYENOWA M. R. (red.), 1966–2004, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–32, Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

OBARA J., 1989, Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław: Wydawnictwo Uni-wersytetu Wrocławskiego.

RUDNICKI M., 1959–1961, Prasłowiańszczyzna – Lechia – Polska, t. 1–2, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Nauk.

RUDNICKI M., 1966, Najazd gocki na dorzecze Wisły około początków naszej ery, Slavia Occidentalis XXII, s. 41–47.

STIEBER Z., 1966, O „królu”, „dziękowaniu” itp., w: Studia językoznawcze poświęcone doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 75–77 (przedruk w: STIEBER Z., 1974, Świat językowy Słowian, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 304–306).

URBAŃCZYK S. (red.), 1953–2002, Słownik staropolski, t. 1–11, Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

WALCZAK B., 1980, O rozwoju znaczeniowym zapożyczeń, w: M. Preyzner (red.), Język. Teoria – dydaktyka, Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, s. 159–187.

WALCZAK B., 1983, O rozwoju znaczeniowym zapożyczeń leksykalnych, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny 97–99, s. 137–142.

WALCZAK B., 1989, Paralele w rozwoju znaczeniowym galicyzmów w języku polskim i rosyjskim, w: M. Basaj (red.), Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Wydawnictwo Zakładu Na-rodowego im. Ossolińskich, s. 77–93.

WALCZAK B., 1999, Zapożyczenia leksykalne (formalnosemantyczne) czy kalki? O pewnym typie zapożyczeń w kontaktach języków blisko spokrewnionych, w: M. Blicharski, H. Fontański (red.), Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 124– 133.

ZDANOWICZ A. i in., 1861, Słownik języka polskiego, t. 1–2, Wilno: Wydawnictwo Maurycego Orgelbranda.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism