Odnowa czy od nowa...? Semantyka leksykalna w perspektywie tzw. zwrotu empirycznego* w językoznawstwie XXI wieku

Dorota Szumska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.004

Abstrakt


The paper explores the issue of the development of semantics under the circumstances of „the new linguistic thinking”, which promotes the idea of semantics without borders, and the so-called „empirical-turn” in linguistic investigation. The uncritical fascination with corpus-data, which could be considered as a natural reaction against the promotion of subject-oriented nature of meaning, leads to the substitution of the quest for meaning for the statistical data. On the other hand, the idea of „no borders” endangers the autonomy of semantics as a science.


Słowa kluczowe


semantyka leksykalna; semantyka strukturalna; zwrot empirycznyw lingwistyce kognitywnej; badania lingwistyczne oparte na korpusie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bierwiaczonek B., 2008, Czy językoznawstwo kognitywne jest autonomiczne?, w: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Lexis, s. 120–131.

Bierwisch M., 1986, Semantyka składnikowa, tłum. z j. ang. A. Weinsberg, Przegląd Humanistyczny 11/12, s. 109–121.

Bogusławski A., 1988, Język w słowniku: desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Studia Leksykograficzne 2, Wrocław: Ossolineum.

Bogusławski A., 2008, Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa: Wydawnictwo Takt.

Bolecki W., Tomasik W. (red.), 1995, Poetyka bez granic, Warszawa: IBL.

Brzeziński J., Piątkowski C., 2002, Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań językoznawczych nad stylem tekstów artystycznych, w: Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. IX, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 19–28.

Davis H. G., Taylor T. S. (red.), 1990, Redefining Linguistics, London: Routledge.

Duszak A., 2002, Dokąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu?, w: Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. IX, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 29–37.

Eco U., 1996, Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa: Wydawnictwo: KR.

Gajda S., 1990, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu.

Gajda S., 1998, Językoznawstwo na rozdrożu?, w: E. Jędrzejko (red.), Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 11–19.

Geeraerts D., 2006, Methodology in Cognitive Linguistics, w: G. Kristiansen, M. Achard, R. Dirven i F. J. Ruiz de Mendoza Ibáňez (red.), Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives, Berlin–New York: Mouton de Gryuter, s. 21–50.

Gellner E., 1984, Słowa i rzeczy, czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej, Warszawa: Książka i Wiedza.

Gethin A., 1990, Antilinguistics: A Critical Assesment of Modern Linguistic Theory and Practise, Oxford: Intellect Books.

Glynn D., 2005, Iconicity and the grammar-lexis interface, w: E. Tabakowska, Ch. Ljungberg, O. Fischer (red.), Insistent Images, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 269–288.

Grochowski M., 2008, Rola dewiacji w uzasadnianiu hipotez semantycznych. Wprowadzenie do problematyki, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIV, s. 25–36.

Hockett Ch., 1968, Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. z j. ang. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa: PWN.

Issers O. S., 2008, Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj reczi, Moskva: Izdatel’stvo LKI.

Kartezjusz, 2002, Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy przez światło naturalne, tłum. L. Chmaj, Kęty: Antyk.

Kerbrat-Orecchioni C., 1990, Les interactiones verbales, t. I, Paris: Armand Colin.

Kerbrat-Orecchioni C., 1992, Les interactiones verbales, t. II, Paris: Armand Colin.

Kerbrat-Orecchioni C., 1994, Les interactiones verbales, t. III, Paris: Armand Colin.

Kiklewicz A., 2006a, Język. Komunikacja. Wiedza, Mińsk: BTAA „Prawa i ekanomika”.

Kiklewicz A., 2006b, Forma, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXII, s. 129–145.

Kiklewicz A., 2006c, Dyfuzja semantyczna w języku i tekście I, LingVaria 1, s. 11–21.

Kiklewicz A., 2007, Aspekty teorii względności lingwistycznej, Olsztyn: Instytut

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie.

Kita M., 1998, Przemiany modelu komunikacji werbalnej, w: E. Jędrzejko (red.), Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 71—85.

Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Langacker R., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, H. Kardela (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

Langacker R., 2004, Semantyka językoznawcza, Etnolingwistyka 16, s. 29–73.

Linde-Usiekniewicz J., 2008, Semantyka strukturalna w XXI wieku, w: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Lexis, s. 158–173.

Makarov M., 2003, Osnovy teorii diskursa, Moskva: Gnozis.

Milewski T., 2005, Językoznawstwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Putnam H., 1975, Is Semantics Possible?, w: Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, Cambridge: Cambridge University Press, s. 139–152.

Sannikov V. Z., 2008, Russkij sintaksis v semantiko-pragmaticzeskom prostranstvie, Moskwa: Jazyki slavjanskich kul’tur.

Saussure de F., 2002, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szumska D., 1998, Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIV, s. 45–61.

Szumska D., 2006, Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej, Kraków: Universitas.

Szumska D., 2007, Dekada dekadencji? Frustracje lingwisty(ki) XXI wieku, Polonica XXVIII, s. 5–11.

Szumska D., 2008a, Od ignorancji do relewancji: tropem nierozwiązanych problemów semantyki leksykalnej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIV, s. 37–47.

Szumska D., 2008b, In vocabulario veritas? Słowo o słowniku (ogólnym), w: W. Szczukin (red.), Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 21–29.

Tabakowska E., 2002, Nowe myślenie paradygmatyczne w językoznawstwie: znaczenie jest kontekstem, w: J. Odżyński, T. Rittel (red.), Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, s. 37–47.

Ullmann S., 1991, Pojęcie znaczenia, tłum. J. Bralczyk, w: J. Pelc, L. Koj (red.), Semiotyka dziś i wczoraj, Wrocław: Ossolineum, s. 334–341.

Wierzbicka A., 2006, Semantyka leksykalna. Jednostki elementarne i uniwersalne, tłum. z j. ang. A. Głaz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wysłouch S., 1995, Werbocentryzm – uzurpacje i ograniczenia, w: W. Bolecki, W. Tomasik (red.), Poetyka bez granic, Warszawa: IBL, s. 32–40.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism