O układach typu ___. (To) Nonsens. (vs to nonsens, że_) z semantycznego punktu widzenia

Mariola Wołk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.025

Abstrakt


The range of this article is slightly wider then its title suggests. I develop here the idea  which I have initiated in a few of my earlier papers about the expression nonsens and some of its synonyms. I am mainly interested in a certain type of configuration, where the words nonsens, absurd and bzdura appear, for example in the sentence Marysia uciekła wczoraj z ostatniej lekcji. To nonsens! / Nonsens ‘Mary skipped her last class yesterday. This is nonsense! / Nonsense.’ I investigate the grammatical status of the expression nonsens in such contexts, which I have called commenting ones, but primarily I am focused on what determines the difference between the example given above and a sentence such as To nonsens, że Marysia uciekła wczoraj z ostatniej lekcji ‘This is nonsense that Mary skipped her last class yesterday’. I examine whether the difference has a semantic character and if so, how it should be defined. Since the procedure of comparing the expressions which follow the model given in the title opens more problems, which I have described in earlier papers, in this article I investigate the issues which I have so far only implied or examined marginally with relation to other crucial aspects of nonsense, such as the issue of metalinguistic character of the described expressions.


Słowa kluczowe


współczesny język polski; semantyka leksykalna; składnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BACHTIN M., 1986, Estetyka twórczości słownej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy 8, s. 356–364.

BOGUSŁAWSKI A., 2005, Do teorii czasownika powiedzieć, Polonica XXIV–XXV, s. 139–155.

BOGUSŁAWSKI A., 2007, A Study in the Linguistics-Philosophy Interface, Warszawa: BEL Studio.

CHOJAK J., 2006, Semantyka i składnia czasowników oznaczających reakcje słowne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

DOBACZEWSKI A., 1995, O leksemach oczywiście i naturalnie, Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Filologiczne 1, s. 241–253.

DOBACZEWSKI A., 1998, Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

DOBACZEWSKI A., 1999, Próba opisu znaczeń leksemów jasny / jasno / jasne, Prace Językoznawcze UWM 1, s. 17–26.

GROCHOWSKI M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, 2000, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LASKOWSKI R., 1999, Zagadnienia ogólne morfologii, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 27–86.

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, 1994–2005, t. I–L, Poznań: Kurpisz.

SJPSz: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, 1988–1989, t. 1–3, Warszawa: PWN.

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, 1996, Warszawa: Wilga.

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, 2003, t. 1–6, Warszawa: PWN.

WAJSZCZUK J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

WIERZBICKA A., 1973, Akty mowy, w: M. R. Mayenowa (red.), Semiotyka i struktura tekstu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 201–219.

WIŚNIEWSKI M., 1995, O funkcjach gramatycznych wyrażeń typu oczywiście, pewnie, wykluczone, w: M. Grochowski (red.), Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 159–170.

WOŁK M., 2007a, Cechy syntaktyczne wyrażeń nonsens i absurd. Wprowadzenie do opisu semantycznego, w: B. Brehmer, V. Ždanova, R. Zimny (red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 10, München: Otto Sagner, s. 178–187.

WOŁK M., 2007b, Czym bzdura nie jest, a czym jest? Analiza semantyczna wyrażenia bzdura, w: J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska (red.), Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 295–302.

WOŁK M., 2007c, W stronę semantyki nonsensu, Prace Filologiczne LII, s. 409–418.

WOŁK M., 2009a, O absurdzie. Rozważania semantyczne, Linguistica Copernicana 1, s. 111–126.

WOŁK M., 2009b, Zdania typu p, żeby / że q a problem definiowania wyrażenia nonsens i jego bliskoznaczników, Polonica XXIX, s. 117–130.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism