Le noble, le serf et le révizor: Daniel Beauvois w Bibliotece „Kultury”

Anna Brzezińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2020.08

Abstrakt


Przedmiotem rozważań jest obecność i recepcja prac Daniela Beauvois na łamach wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu („Kultura”, „Zeszyty Historyczne”, Biblioteka „Kultury”), a także sformułowana na ich marginesie postkolonialna diagnoza napięć, jakie w polskiej tożsamości narodowej wywołała obecność na Kresach Wschodnich.


Słowa kluczowe


Daniel Beauvois; historiografia polska XX w.; Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej; tożsamość narodowa; Biblioteka „Kultury”; postkolonializm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, Korespondencja redakcyjna, Beauvois Daniel

D. Beauvois, e-mail do autorki, 19 VI 2020 r.

Opracowania

Anielstwo i imperializm. Wywiad z prof. Danielem Beauvois, „Zeszyty Historyczne” 1988, nr 85, s. 3–12

D. Beauvois, Autobiografia i teksty wybrane, Warszawa 2017

D. Beauvois, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Organon” 2014, nr 46, s. 11–169

D. Beauvois, Moja przygoda z Kresami, „Ruch Literacki” 1989, nr 4/5, s. 281–291

D. Beauvois, Le noble, le serf et le révizor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes, 1831–1863, Paris 1985

D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832, t. 1: Uniwersytet Wileński, t. 2: Szkoły podstawowe i średnie, tłum. I. Kania, Rzym–Lublin 1991

D. Beauvois, Z perspektywy sympatyka, w: O „Kulturze”. Wspomnienia i opinie, London 1987, s. 107–110

Y. Beauvois, Les relations franco-polonaises pendant la „drôle de guerre”, wstęp R. Girault, Paris 1989

Y. Beauvois, Stosunki polsko-francuskie w czasie „dziwnej wojny”, tłum. I. Kania, Kraków 1991

A. Brzezińska, Autoportret z Klio. Ego-histoire kontra historia historyka Arona Guriewicza jako koncepcja źródła w biografii historyka, „Sensus Historiae” 17, 2014, nr 4, s. 213–223

R. Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, New York 1984; wyd. pol.: Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, tłum. D. Guzowska, Warszawa 2012

N. Davies, Sam o sobie, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2019

Essais d’ego-histoire, red. P. Nora, Paris 1987

J. Fabre, Stanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des lumières. Étude de cosmopolitisme, Paris 1952

M. Filipowicz, Konferencja w Lille, „Kultura” 1993, nr 11(554), s. 57–59

J. Giedroyc, „Mam na Pana nowy zamach…” Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000, t. 1, wybór i oprac. S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, współpr. A. Brzezińska, M. Przybysz-Gralewska, Łódź 2019

J. Giedroyc, Notatki Redaktora, „Kultura” 1997, nr 11(602), s. 144

A. Jobert, La Commission de l’éducation nationale en Pologne (1773–1794). Son œuvre d’instruction civique, Paris 1941

A. Jobert, De Luther à Mohila. La Pologne dans la crise de la Chrétienté 1517–1648, Paris 1974

S. Kieniewicz, Daniel Beauvois o kresach południowych (w związku z pracą D. Beauvois, Le noble, le serf et le révisor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831–1863), Paris–Montreaux 1985), „Przegląd Historyczny” 77, 1986, nr 4, s. 767–775

L. Kuk, Polska z bliska i z oddali. Przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień, „Kwartalnik Historyczny” 124, 2017, nr 4, s. 805–820

J. Lewandowski, Listy do redakcji, „Kultura” 1988, nr 9(492), s. 169–171; 1989, nr 3(498), s. 169–170

I.H. Pugacewicz, rec.: D. Beauvois: Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Organon”, nr spec. 46, Warszawa 2014, ss. 193, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 61, 2016, nr 1, s. 189

I. Rychlikowa, Deklasacja drobnej szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim. Spór o „Pułapkę na szlachtę” Daniela Beauvois, „Przegląd Historyczny” 79, 1988, nr 1, s. 121–147

F. Sánchez-Marcos, Historyk jako tłumacz, „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura” 2, 2001, nr 3, s. 61–73

Spotkanie polsko-ukraińskie w Paryżu, „Kultura” 1994, nr 1(556), s. 152–153

W. Sukiennicki, Weryfikacja legendy, „Kultura” 1977, nr 12(363), s. 29–40

S. Toper, Listy do redakcji, „Kultura” 1988, nr 11(494), s. 160

C. Tynna, Polacy na Ukrainie, „Kultura” 1989, nr 3(498), s. 106

A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 1993 i wyd. nast.

T. Wyrwa, Stosunki francusko-polskie w okresie „dziwnej wojny” (wrzesień 1939–czerwiec 1940), „Zeszyty Historyczne” 1989, nr 89, s. 221

J.E. Zamojski, Polskie sprawy w „dziwnej wojnie” Francuzów, „Dzieje Najnowsze” 22, 1990, nr 1–2, s. 169–178

L. Zasztowt, Koniec przywilejów – degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej i prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1831–1868, „Przegląd Wschodni” 1, 1991, nr 3, s. 615–640


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism