„Jędrna prawda o utuczonych wieprzach”. Miejsce i rola Gdańska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie Władysława Konopczyńskiego

Barbara Klassa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2020.06

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest twórczości jednego z najwybitniejszych historyków polskich XX w., Władysława Konopczyńskiego (1880–1952). Autorka skupia się na kwestii postrzegania przez Konopczyńskiego roli Gdańska – najpotężniejszego miasta szlacheckiej Rzeczypospolitej, ambiwalentnie ocenianego przez historyka, który eksponując znaczenie dostępu do morza dla rozwoju państwa, podkreśla wagę współpracy gdańsko-polskiej, ale ostro krytykuje działania postrzegane jako przejawy egoizmu miasta.


Słowa kluczowe


Władysław Konopczyński; Gdańsk; historiografia polska; Rzeczpospolita Obojga Narodów; stosunki polsko-niemieckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

S. Askenazy, Gdańsk a Polska, Warszawa 1919

A. Chołoniewski, Gdańsk i Pomorze Gdańskie: uzasadnienie naszych praw do Bałtyku, Kraków 1919

B. Dembiński, Fryderyk II a Gdańsk, odb. z: Księga pamiątkowa Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim, Poznań 1929

T. Furtak, Ceny w Gdańsku w latach 1701–1815, Lwów 1935 (Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 22)

Gdańsk: przeszłość i teraźniejszość, red. S. Kutrzeba, Lwów 1927

K. Górski, Pierwotny Gdańsk i dzieje jego zagłady, „Rocznik Gdański” 6, 1932, s. 51–75

K. Kaczmarczyk, Dokument hołdowniczy Gdańska z roku 1454, „Rocznik Gdański” 11, 1937, s. 3–16

S. Kętrzyński, Gdańsk, Prusy i dostęp do morza w wiekach średnich, b.m.w. 1919

J. Kilarski, Gdańsk, Poznań 1937

F. Klein, Gdańsk: wrota Korony Polskiej, Warszawa 1921

L. Koczy, Gdańsk i Ryga: paralela historyczna, w: Polska a Inflanty, przedm. S. Kutrzeba, Gdynia 1939

W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1–2, wstęp J. Maternicki, oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 1986

W. Konopczyński, Fryderyk Wielki a Polska, posł. E. Rostworowski, Kraków 2010

W. Konopczyński, Historia polityczna Polski 1914–1939, Warszawa 1995

W. Konopczyński, Historia polityczna Pomorza od pokoju toruńskiego, „Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego” 1931, nr 2, s. 30–43

W. Konopczyński, Hoetzsch Otto: Brandenburg-Preussen und Polen 1640–1815, w: Niemcy i Polska, „Kwartalnik Historyczny” 48, 1934, s. 862–865

W. Konopczyński, Kwestia bałtycka do XX w., Gdańsk–Bydgoszcz–Szczecin 1947

W. Konopczyński, Kwestia bałtycka jako zagadnienie międzynarodowe w czasach nowożytnych, Toruń 1933

W. Konopczyński, Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660–1795, wstęp P. Biliński, Kraków–Warszawa 2016

W. Konopczyński, Polska polityka bałtycka, w: Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości, Poznań 1927, s. 142–172

W. Konopczyński, Prusy Królewskie w unii z Polską 1569–1772, w: Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości, Poznań 1927, s. 111–141

W. Konopczyński, Przedmowa, w: tenże, Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660–1795, wstęp P. Biliński, Kraków–Warszawa 2016

W. Konopczyński, Spór o wrota Morza Bałtyckiego, „Przegląd Narodowy” 4, 1911, t. 7, nr 3, s. 284–317; przedruk w: tenże, Mrok i świt. Studia historyczne, Warszawa 1911, s. 188–232

W. Konopczyński, Walka z niemczyzną o Bałtyk, Kraków 1946

S. Kutrzeba, Dantzig et la Pologne à travers les siècles, w: Conventus primus historicum Balticorum, b.m.w. 1938, s. 292–298

K. Lepszy, Stefan Batory a Gdańsk: rzut oka, „Rocznik Gdański” 6, 1933, s. 82–136

R. Lutman, Aperçue historique des relations entre la Pologne et Gdańsk, w: La Pologne au 7-e Congrès International des Sciences Historique, t. 2, Varsovie 1933, s. 13–38

R. Lutman, Gdańsk i Polska w stosunku dziejowym (1454–1793), „Rocznik Gdański” 6, 1932, s. 137–166

W. Lutosławski, Gdańsk (Danzig or Dantzick), Paris 1919

W. Lutosławski, Gdańsk and East Prussia, Paris 1919

E. Maliszewski, Gdańsk i ujście Wisły, Warszawa 1920 (Biblioteka „Żołnierza Polskiego”, 10)

M. Małowist, Ryga i Gdańsk: od wybuchu wojny trzynastoletniej do końca XVI stulecia, Gdynia 1939

J. Pelc, Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku, Lwów 1937 (Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 21)

S. Rostworowski, Co szlachcic polski w XVIII wieku kupował w Gdańsku: materiały historyczne z lat 1747–1757 z archiwum rodzinnego, „Rocznik Gdański” 7/8, 1933–1934, s. 348–384

A. Sadzewicz, Gdańsk niegdyś a dzisiaj: zarys popularny, Warszawa 1932

Opracowania

P. Biliński, Władysław Konopczyński 1880–1952. Człowiek i dzieło, Kraków 2017

P. Biliński, Władysław Konopczyński i jego dzieło „Polska a Szwecja”, w: W. Konopczyński, Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660–1795, wstęp P. Biliński, Kraków–Warszawa 2016

P. Biliński, Władysław Konopczyński w polityce II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 48, 2016, nr 4, s. 33–63

Historia Gdańska, red. E. Cieślak, t. 5: Bibliografia Gdańska, oprac. J. Kucharski, P. Szafran, Sopot 1997

J. Maternicki, Władysław Konopczyński i jego synteza dziejów Polski nowożytnej, w: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1, wstęp J. Maternicki, oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 1986, s. 5–61 (ponownie wydany w zbiorze Historia jako dialog. Studia i szkice historiograficzne, Rzeszów 1996, s. 205–272)

J. Maternicki, Władysław Konopczyński, jego miejsce i rola w życiu krakowskiego środowiska historycznego w latach 1918–1939, w: Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej. Materiały konferencji naukowych w Krakowie i Lublinie 1984 i 1985, red. J. Maternicki, Warszawa 1986, s. 97–153

M. Mrówka, „W służbie nauki… Temu, który odważył się być prawym. Władysław Konopczyński (1880–1952)” – wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (21 czerwca – 25 października 2002 r.), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 10, 2004, s. 283–284

T. Skrzyński, Myśli polityczne Konopczyńskiego, „Arcana” 2010, nr 2/3, s. 303–305

J. Topolski, Konopczyński Władysław, w: Great Historians of the Modern Age. An International Dictionary, red. L. Boia, New York–London 1991, s. 482–483

T. Wituch, Wstęp, w: W. Konopczyński, Historia polityczna Polski 1914–1939, Warszawa 1995

Władysław Konopczyński 1880–1952. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 21 czerwca 2002 r., oprac. J.A. Gierowski, Kraków 2005

Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism